Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyennhung_cntt
#753026 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: chất lượng của các DNVN hiện nay - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
NguyÔn D−¬ng Tïng


QTCL- K41

§Ò ¸n Qu¶n trÞ chÊt l−îng
2
t−îng cña nã. §©y lµ mét kh¸i niÖm cßn mang nÆng tÝnh chÊt chñ quan, côc
bé vµ quan träng h¬n, kh¸i niÖm nµy vÒ chÊt l−îng vÉn ch−a cho phÐp ta cã
thÓ ®Þnh l−îng ®−îc chÊt l−îng. V× vËy, nã chØ mang mét ý nghÜa nghiªn cøu lý
thuyÕt mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng ¸p dông trong kinh doanh.
Mét quan ®iÓm thø 3 vÒ chÊt l−îng theo ®Þnh nghÜa cña W. A. Shemart. Lµ
mét nhµ qu¶n lý ng−êi mü, lµ ng−êi khëi x−íng vµ ®¹o diÔn cho quan ®iÓm
nµy ®èi víi vÊn ®Ò vÒ chÊt l−îng vµ qu¶n lý chÊt l−îng. Shemart cho
r»ng:”chÊt l−îng s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp lµ mét tËp
hîp nh÷ng ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông cña nã ”.
So víi nh÷ng kh¸i niÖm tr−íc ®ã vÒ chÊt l−îng th× ë kh¸i niÖm nµy. Shemart
®· coi chÊt l−îng nh− lµ mét vÊn ®Ò cô thÓ vµ cã thÓ ®Þnh l−îng ®−îc. Theo
quan ®iÓm nµy th× chÊt l−îng s¶n phÈm sÏ lµ mét yÕu tè nµo ®ã tån t¹i tr«ng
c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm vµ v× tån t¹i trong c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm cho
nªn chÊt l−îng s¶n phÈm cao còng ®ång nghÜa víi viÖc ph¶i x¸c lËp cho c¸c
s¶n phÈm nh÷ng ®Æc tÝnh tèt h¬n ph¶n ¸nh mét gi¸ trÞ cao h¬n cho s¶n phÈm
vµ nh− vËy chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm còng cao h¬n lµm cho gi¸ b¸n cña s¶n
phÈm ë mét chõng mùc nµo ®ã khã ®−îc ng−êi tiªu dïng vµ x· héi chÊp
nhËn. Do vËy, quan ®iÓm vÒ chÊt l−îng nµy Cña Shewart ë mét mÆt nµo ®ã cã
mét ý nghÜa nhÊt ®Þnh nh−ng nh×n chung ®©y lµ mét quan ®iÓm ®· t¸ch dêi
chÊt l−îng víi ng−êi tiªu dïng vµ c¸c nhu cÇu cña hä. Nã kh«ng thÓ tho¶ m·n
®−îc c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh doanh vµ c¹nh tranh trong bèi c¶nh hiÖn nay.
Quan ®iÓm thø 4 vÒ chÊt l−îng xuÊt ph¸t tõ phÝa ng−êi s¶n xuÊt. Theo hä
quan ®iÓm nµy, chÊt l−îng s¶n phÈm lµ sù ®¹t ®−îc vµ tu©n thñ ®óng nh÷ng
tiªu chuÈn, nh÷ng yªu cÇu vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt ®· ®−îc ®Æt ra tõ tr−íc trong
kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm. Theo quan ®iÓm nµy, chÊt l−îng g¾n liÒn víi vÊn ®Ò
c«ng nghÖ vµ ®Ò cao vai trß cña c«ng nghÖ trong viÖc t¹o ra s¶n phÈm víi chÊt
l−îng cao
. Quan ®iÓm nµy cho r»ng ”chÊt l−îng lµ mét tr×nh ®é cao nhÊt mµ mét s¶n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chất lượng là sự phù hợp với công dụng, sự thích hợp khi sử dụng, sự phù hợp với mục đích, sự phù hợp các tiêu chuẩn, sự thỏa mãn người tiêu dùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement