Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Richman
#753024 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm
KILOBOOKS.COM
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t«m xuÊt khÈu
§Ò ¸n m«n häc
PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ ngµnh thñy s¶n vµ mÆt hµng
t«m xuÊt khÈu

I.
Vai trß cña ngµnh thñy s¶n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.


1. Tr−íc ®©y
Trong qu¸ tr×nh gÇn nöa thÕ kØ tõ ngµy thµnh lËp 1/4/1960 , Ngµnh thñy s¶n ®· tr¶i qua nhiÒu chÆng ®uêng víi nh÷ng chñ tr−¬ng thÝch hîp víi tõng thêi k× ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc. Sau nh÷ng n¨m “nhanh tay l−íi, ch¾c tay sóng” cïng toµn d©n téc võa x©y dùng miÒn B¾c X· Héi Chñ NghÜa, võa ®Êu tranh chèng Mü cøu n−íc, giµnh ®éc lËp thèng nhÊt tæ quèc; råi v−ît qua thêi k× suy tho¸i nghiªm träng, t−ëng nh− ®Õn bê vùc ph¸ s¶n cña nh÷ng n¨m cuèi 1970 cña thÕ kû truíc, ngµnh ®· cã nh÷ng b−íc chuyÓn m×nh m¹nh mÏ, lµ mét trong
nh÷ng ngµnh kinh tÕ tiªn phong thö nghiÖm c¬ chÕ thÞ tr−êng, gãp phÇn kh¼ng ®Þnh cho ®−êng lèi ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc do §¶ng khëi x−íng vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn thµnh c«ng.
Qua 20 n¨m thùc hiÖn ®−êng lèi Êy, cïng víi nÒn kinh tÕ n−íc nhµ, ngµnh thñy s¶n ®· kh«ng ngõng tù ®æi míi, ®èi mÆt víi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vµ ®·
dÇn tù kh¼ng ®Þnh m×nh nh− mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, ®Æc biÖt lµ mét trong nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu hµng ®Çu, ®ãng gãp l−îng lín ngo¹i tÖ cÇn thiÕt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ n−íc nhµ.
2.Trong giai ®o¹n tõ 2000 ®Õn nay:
Ngµnh thñy s¶n vÉn duy tr× ®−îc sù t¨ng tr−ëng víi tèc ®é ®¸ng kÓ, Tæng s¶n l−îng thñy s¶n n¨m 2004 ®¹t 3,07 triÖu tÊn, trong ®ã s¶n luîng khai th¸c
thñy s¶n lµ 1,72 triÖu tÊn, s¶n l−îng thñy s¶n nu«i trång vµ khai th¸c néi ®Þa 1,35 triÖu tÊn, t¨ng t−¬ng øng 53%, 34% vµ 87% so víi thùc hiÖn n¨m 2000.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
thực tế cho thấy sản lượng của các mặt hàng thủy sản tăng liên tục qua các năm, nhưng thị trường xK của nó luôn biến động tạo sự căng thẳng cho các nhà chính qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement