Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ebbaneza
#753021 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

SV: Ng« ¸nh Ngäc


1
chiÕn l−îc cña ®Êt n−íc ta mµ V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· ®Ò ra ®ã lµ : " §−a ®Êt n−íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn; n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn cña nh©n d©n; t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n−íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp theo h−íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng−êi, n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ quèc phßng an ninh ®−îc t¨ng c−êng; thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng
®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa ®−îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n; vÞ thÕ cña n−íc ta trªn tr−êng quèc tÕ ®−îc n©ng cao".
VÊn ®Ò më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, héi nhËp kinh tÕ vµo nÒn
kinh tÕ chung cña thÕ giíi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, b¾t buéc nÕu nh− muèn nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc ph¸t triÓn nhanh chãng, theo kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ
giíi. Nh−ng vÊn ®Ò nµy cßn tiÒm Èn nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng n−íc kÐm ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn, míi b¾t ®Çu b−íc vµo héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ n−íc ta.
V× vËy qua viÖc tham kh¶o tµi liÖu cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−îc
häc trong nhµ tr−êng, em ®· lùa chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p c¬
b¶n ®Ó ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë ViÖt Nam tõ
nay ®Õn 2020".
Mét mÆt, ®Ó nghiªn cøu thªm thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ n−íc
ta sau khi b−íc vµo tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, qua ®ã t×m hiÓu nh÷ng
thµnh tùu vµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ n−íc ta. MÆt kh¸c, ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p cña §¶ng vµ nhµ n−íc ta ®Ó cã thÓ n©ng cao ®−îc hiÖu
qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n−íc ta tõ nay ®Õn n¨m 2020.
Néi dung cña bµi viÕt ®−îc tr×nh bµy trong hai phÇn chÝnh :
PhÇn 1:
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lý luËn.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë
ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2020.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu thế toàn cầu hóa, quan hệ kinh tế đối ngoại càng phát triển rộng rãi và có hiệu quả bao nhiêu thì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước càng được tiến hành thuậ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement