Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sonduong1220
#753015 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng chất lượng nhân lực của công ty TNHH LELong
KILOBOOKS.COM

2
Lêi nãi ®Çu

Trong sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi sù
c¹nh tranh m¹nh mÏ, doanh nghiÖp ph¶i ®øng v÷ng tr−íc sù c¹nh tranh cña thÞ tr−êng néi ®Þa vµ c¶ sù c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh
tÕ m¹nh mÏ nh− hiÖn nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ ®øng ngoµi cuéc. §Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh−ng vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l−îng qu¶n lý ®Æc biÖt lµ chÊt l−îng qu¶n lý nh©n lùc cña doanh nghiÖp ®ãng mét vai trß rÊt quan träng, nã cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn thµnh c«ng nh÷ng kÕ
ho¹ch nh÷ng chiÕn l−îc tr−íc m¾t vµ c¶ l©u dµi.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo quy luËt c¹nh
tranh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý hîp lý, cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c qu¶n lý lµ c«ng t¸c quan träng ®èi víi doanh
nghiÖp nã quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, cã tån t¹i vµ ph¸t huy ®−îc søc m¹nh c¹nh tranh cña m×nh hay kh«ng. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng cña m×nh.
ChÊt l−îng cña ®éi ngò nh©n lùc cña doanh nghiÖp c¶ vÒ tay nghÒ, kiÕn thøc, kinh
nghiÖm cã vai trß rÊt quan träng ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc cho m×nh quy m« hîp lý, yªu cÇu ®ßi hái vÒ tr×nh ®é, tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.
HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong viÖc tuyÓn chän lao
®éng v× hiÖn nay ®éi ngò lao ®éng ®−îc ®µo t¹o chuyªn m«n lµnh nghÒ chiÕm sè l−îng kh¸ ®«ng lµ nguån cung cÊp kÞp thêi cho nhu cÇu nh©n lùc cña c¸c doanh nghiÖp.
ChÊt l−îng nh©n lùc lµ møc ®é ®¸p øng, phï hîp cña c¬ cÊu nh©n lùc hiÖn cã
víi c¬ cÊu nh©n lùc cÇn thiÕt (cÇn ph¶i cã cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao). §©y lµ lùc l−îng quyÕt ®Þnh søc s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
NÕu doanh nghiÖp x©y dùng cho m×nh mét c¬ cÊu nh©n lùc qu¸ cång kÒnh so víi nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp th× hiÖu lùc qu¶n lý kÐm, khi cÇn chuyÓn ®æi ho¹t ®éng sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, chi phÝ qu¶n lý cao dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chất lượng nhân lực là mức độ đáp ứng, phù hợp của cơ cấu nhân lực hiện có với cơ cấu nhân lực cần thiết. đây là lực lượng quyết định sức sáng tạo của DN, quyết
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement