Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bornbazine
#753009 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: tiềm năng và lợi ích phát triển du lịch làng nghề Bát Tràng
KILOBOOKS.COM


2
Lêi më ®Çu
Th¨ng Long - Hµ Néi lµ m¶nh ®Êt cã mét nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi, n¬i ®©y cßn
næi tiÕng víi nh÷ng lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ bëi nh÷ng bµn tay tµi hoa cña
nh÷ng bËc nghÖ nh©n tõ cæ chÝ kim. C¸c s¶n phÈm tµi hoa cña Th¨ng Long
kh«ng nh÷ng næi tiÕng trong n−íc mµ cßn, bay cao bay xa trªn tr−êng quèc tÕ.
Mét trong nh÷ng lµng nghÒ cæ truyÒn næi tiÕng Êy lµ mét lµng gèm ven s«ng,
lµng gèm B¸t Trµng. Lµng gèm ®· tr¶i qua trªn n¨m thÕ kû víi nhiÒu thµnh tùu
rÊt ®¸ng tù hµo, ®ã lµ bÖ ®ì v÷ng ch¾c ®Ó B¸t Trµng h«m nay ngµy cµng tiÕn
nhanh h¬n cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc.
Vèn quý ®ã cña B¸t Trµng còng lµ mét nguån tµi nguyªn rÊt cã gi¸ trÞ ®èi víi
ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, nã hoµn toµn cã thÓ trë thµnh ®iÓm du lÞch cã søc
hÊp dÉn rÊt lín nÕu nh− ®−îc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vµ ngµnh du lÞch quan
t©m vµ khai th¸c ®óng møc.
Tuy nhiªn, c¸c s¶n phÈm gèm sø t¹i B¸t Trµng hiÖn nay chØ chñ yÕu phôc vô
cho nhu cÇu sinh ho¹t cña ng−êi d©n vµ s¶n xuÊt còng míi chØ dõng ë s¶n xuÊt
thñ c«ng. Trong khi ®ã, ph¸t triÓn du lÞch vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®Æc tr−ng phôc
vô cho kh¸ch du lÞch míi lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cña kinh tÕ dÞch vô.
Lµ mét sinh viªn cña ngµnh du lÞch, em rÊt mong ®−îc ®ãng gãp nh÷ng
nghiªn cøu, nhËn ®Þnh cña m×nh vµ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó B¸t Trµng kh«ng
nh÷ng lµ ®Þa ph−¬ng cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng nghÒ truyÒn thèng vèn cã mµ
cßn trë thµnh mét n¬i cung cÊp c¸c s¶n phÈm, ®å l−u niÖm cho kh¸ch du lÞch
còng nh− mét ®iÓm du lÞch næi tiÕng, ®ãng gãp chung vµo sù ph¸t triÓn du lÞch
cña ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những làng nghề cổ truyền nổi tiếng là 1 làng gốm ven sông, làng gốm Bát TRàng. làng gốm đã trải qua trên năm thế kỷ với nhiều thành tưu rất đáng tự h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement