Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blog_kiss
#753002 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Lý luận chung về huy động vốn cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ Hoµng V¨n Lª
2
I. §Æt vÊn ®Ò
II. Néi dung
Ch−¬ng 1
: Lý luËn chung vÒ huy ®éng vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ ë viÖt
nam hiÖn nay
I.

Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ vèn ®Çu t−.

Vèn ®Çu t− lµ vèn ®−îc sö dông ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých ®Çu t− ®· dù tÝnh.
HiÖn nay ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn kÓ c¶ n−íc ta ch−a cã sù thèng nhÊt nhËn thøc vÒ b¶n chÊt, vai trß cña vèn còng nh− c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn nã. V× vËy
khi ®øng tr−íc thùc tr¹ng thiÕu vèn cña nÒn kinh tÕ, cã ý kiÕn cho r»ng cÇn ph¶i ph¸t hµnh tiÒn cho ho¹t déng ®Çu t− hoÆc cã ý kiÕn kh¸c cho r»ng cÇn tiÕn hµnh
vay vèn n−íc ngoµi trong ®ã kh«ng chØ vay cho nhu cÇu s¶n xuÊt mµ cßn vay cho c¶ nhu c©ï tiªu dïng. Do vËy ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t− mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®Æt ra lµ ph¶i cã sù thèng nhÊt nhËn thøc vÒ vèn:
-Vèn lµ gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n h÷ h×nh vµ v« h×nh. Tµi s¶n h÷u h×nh gåm 2
bé phËn chÝnh: bé phËn thø nhÊt lµ tµi s¶n phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt nh− m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng cô nhµ x−ëng ; bé phËn thø hai lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng trùc
tiÕp phôc vô s¶n xuÊt nh− nhµ ë, trô së, c¬ quan. Bé phËn thø nhÊt cã vai trß to lín vµ quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh lµm t¨ng tæng s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu h¬n so víi
bé phËn thø hai. §iÒu nµy gîi ý r»ng viÖc ho¹t ®éng vèn vµ sö dông vèn cÇn tËp
trung vµo viÖc lµm t¨ng tµi s¶n h÷u h×nh lµ nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. §èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn kÓ c¶ n−íc ta ch−a tù s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o ra ®−îc ®ñ m¸y
mãc thiÕt bÞ th× vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i t¨ng c−êng xuÊt khÈu nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm s¬ chÕ, hµng tiªu dïng ®Ó cã nguån ngo¹i tÖ vµ ph¸t triÓn nhËp khÈu
c¸c t− liÖu s¶n xuÊt b»ng viÖc gi¶m tiªu dïng trong n−íc, h¹n chÕ nhËp khÈu hµng tiªu dïng. §ång thêi khi tr×nh ®é c«ng nghÖ ®¹t møc ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
c¸c t− liÖu s¶n xuÊt trong n−íc th× cÇn tËp trung vµo ®Çu t− ®Ó t¹o ra c¸c t− liÖu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Có vốn đầu tư để phát triển VN sẽ nhanh chóng dùng nó để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và từ đó có cơ sở để phát triển kinh tế nhanh chóng sánh vai
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement