Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chicken_little_3007
#753000 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện bảng cân đối kế toán
KILOBOOKS.COM

2
Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh Tµi s¶n cè ®inh thuª tµi chÝnh
-
Tµi s¶n l−u ®éng
Hµng tån kho C¸c kho¶n ph¶i thu th−¬ng m¹i vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c C¸c kho¶n øng tr−íc TiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n tiÒn t−¬ng ®−¬ng §Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n -
Vèn chñ së h÷u vµ c¸c quÜ
-
C¸c kho¶n nî dµi h¹n
C¸c kho¶n nî dµi h¹n C¸c kho¶n dù phßng -
C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n
C¸c kho¶n ph¶i tr¶ th−¬ng m¹i vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c C¸c kho¶n nî chÞu l·i suÊt C¸c kho¶n dù phßng. Theo chÕ ®é kÕ to¸n Mü: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cßn ®−îc gäi lµ b¸o c¸o tµi chÝnh, lµ b¸o c¸o tãm t¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú kinh doanh nhÊt ®Þnh. B¶ng cã kÕt cÊu hai bªn hay mét bªn nh−ng b¶ng nµo còng bao gåm c¸c kho¶n môc sau: -
Tµi s¶n: kho¶n môc nµy ph¶n ¸nh sè tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®ang n¾m gi÷,
qu¶n lý vµ sö dông víi môc tiªu thu ®−îc c¸c lîi Ých trong t−¬ng lai. VÒ mÆt kinh tÕ th«ng qua kho¶n môc nµy, kÕ to¸n cã thÓ thÊy ®−îc mét c¸ch tæng qu¸t vÒ tiÒm lùc kinh tÕ c¶u doanh nghiÖp.
-
C«ng nî ph¶i tr¶: phÇn nµy cho thÊy ®−îc tèng sè nî mµ doanh nghiÖp cã
tr¸ch nhiÖm tr¶ trong ®ã chi tiÒn nî ng¾n h¹n còng nh− nî dµi h¹n. PhÇn c«ng nî ph¶i tr¶ ph¶n ¸nh tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp víi Nhµ n−íc, víi ng©n hµng, víi kh¸ch hµng, víi ng−êi lao ®éng.
-
Nguån vèn chñ së h÷u: phÇn nµy cho thÊy ®−îc sè vèn chñ së h÷u mµ doanh
nghiÖp cã vµo thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Sè liÖu dïng ®Ó lËp chØ tiªu nµy lµ c¨n cø vµo sè vèn chñ së h÷u ®Çu kú.
Theo chÕ ®é kÕ to¸n Ph¸p: b¸o c¸o nµy kh«ng ®−îc gäi lµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n mµ l¹i ®−îc gäi lµ B¶ng tæng kÕt tµi s¶n. Theo quan niÖm Ph¸p: B¶ng tæng kÕt tµi s¶n lµ b¸o c¸o kÕ to¸n quan träng, lµ tµi liÖu tæng hîp c¸c th«ng tin ®−îc tËp trung vµo mét ngµy x¸c ®Þnh (ngµy x¸c ®Þnh th−êng lµ ngµy cuèi cïng cña kú b¸o c¸o. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ë doanh nghiÖp ®−îc ph¶n ¸nh trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
báo cáo tài chính nói chung và bảng cân đối kế toán nói riêng là biểu hiện kết quả của công tác kế toan ở các đơn vị kế toán, là nguồn thông tin quan trọng, cần
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement