Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lu3kchj_mY
#752997 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm troán Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
Kh¸i qu¸t vÒ kiÓm to¸n
1.
B¶n chÊt, chøc n¨ng, ý nghÜa vµ t¸c dông cña kiÓm to¸n.
1.1.
B¶n chÊt cña kiÓm to¸n
B¶n chÊt cña kiÓm to¸n , nÕu xÐt ë gãc ®é chung nhÊt, chÝnh lµ sù kiÓm tra
®éc lËp tõ bªn ngoµi ®−îc thùc hiÖn bëi mét lùc l−îng cã tr×nh ®é kÜ n¨ng
chuyªn m«n cao, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ mÆt ph¸p lÝ vµ kinh tÕ ®èi víi
c¸c nhËn xÐt cña m×nh vÒ ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin ®−îc thÈm ®Þnh. Nhµ n−íc
còng nh− x· héi sÏ qu¶n lÝ vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng kiÓm tra nµy trªn ba mÆt chñ
yÕu: - C¸c th«ng tin c«ng khai ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc chung
®−îc x· héi thõa nhËn.
- Ho¹t ®éng kiÓm to¸n ph¶i dùa vµo c¸c chuÈn mùc chung.
- Mäi c¸ nh©n, tæ chøc cã liªn quan ®Õn c¸c sai sãt hoÆc xuyªn t¹c c¸c
th«ng tin c«ng khai ®Ó ®¸nh lõa c¸c ph¸p nh©n hoÆc thÓ nh©n trong c¸c mèi quan
hÖ kinh tÕ x· héi g©y ra c¸c thiÖt h¹i th× ph¸p luËt sÏ can thiÖp ®Ó buéc c¸c c¸
nh©n tæ chøc cã hµnh vi trªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cña m×nh c¶ vÒ kinh tÕ vµ
ph¸p lÝ ®èi víi sù sai lÖch vÒ th«ng tin vµ c¸c thiÖt h¹i ®ã.

KiÓm to¸n trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn chñ yÕu lµ kiÓm tra, x¸c
nhËn ®é trung thùc cña b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng khai nªn cã quan ®iÓm cho r»ng
kiÓm to¸n lµ kiÓm tra kÕ to¸n, tµi chÝnh ®éc lËp. Nh−ng sù ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ thÞ tr−êng ®· lµm cho ho¹t ®éng cña kiÓm to¸n kh«ng ngõng më réng
ph¹m vi cña m×nh. Tõ chç chØ kiÓm tra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cho nhËn xÐt,
kiÓm to¸n ®· tiÕn hµnh thÈm ®Þnh vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é tin cËy c¸c th«ng tin cã
liªn quan ®Õn c¶ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ còng nh− ®é tu©n thñ c¸c quy
t¾c, quy ®Þnh cña c¸c nhµ kinh tÕ - tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cña m×nh ë møc ®é
nµo. Do ®ã, kh¸i niÖm vÒ kiÓm to¸n ®−îc nhiÒu nhµ khoa häc thõa nhËn, ®ã lµ:
“KiÓm to¸n lµ qu¸ tr×nh mµ theo ®ã mét c¸ nh©n ®éc lËp cã thÈm quyÒn thu thËp
vµ ®¸nh gi¸ c¸c b»ng chøng vÒ c¸c th«ng tin sè l−îng cã liªn quan ®Õn mét tæ
chøc kinh tÕ cô thÓ nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ b¸o c¸o møc ®é phï hîp gi÷a c¸c
th«ng tin sè l−îng ®ã víi c¸c chuÈn mùc ®· x©y dùng “


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bản chất của kiểm toán, nếu xét ở góc dộ chung nhất, chính là sự kiểm tra độc lập từ bên ngoài được thực hiện bởi 1 lực lượng có trình độ kỹ năng chuyên môn cao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement