Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Steele
#752976 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Lạm phát và các biện pháp khắc phục nhằm giảm lạm phát trong thời kỳ kinh tế mở
KILOBOOKS.COM

2
Lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ n−íc ta ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng
cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc.C¬ chÕ míi lµ m«I tr−êng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ theo xu h−íng hiÖn ®¹I,ch¾t läc kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹I ®· qua.Trong ®ã l¹m ph¸t lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc
nghiªm träng ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ-chÝnh trÞ-x· héi kh«ng chØ ë ViÖt Nam mµ hÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®Òu quan t©m .L¹m ph¸t lµ mét trong
nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia nh−ng còng lµ mét trë ng¹I lín nhÊt trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n−íc.B−íc sang
nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng,chóng ta ph¶I ®èi ®Çu víi con sè l¹m ph¸t kh«ng nhá do c¬ chÕ cò ®Ó l¹I.ViÖc xem xÐt,®¸nh gi¸,nghiªn cøu nh»m môc ®Ých t×m ra
nguyªn nh©n dÉn ®Õn l¹m ph¸t vµ t×m c¸ch kh¾c phôc nã nh− thÕ nµo lµ v«
cïng cÇn thiÕt .§Ó nghiªn cøu vÒ l¹m ph¸t vµ ¶nh h−ëng cña nã tíi c¸c vÊn ®Ò kh¸c nh−:thÊt nghiÖp,gi¸ c¶,tiªn l−¬ng..tõ ®ã ®−a ra c¸ch gi¶I quyÕt ®Ó k×m
h·m l¹m ph¸t,sö dông c¸c chÝnh s¸ch cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn hµI hoµ nÒn kinh tÕ.§Ó hiªñ râ b¶n chÊt cña l¹m ph¸t ,t¸c h¹I còng nh− t¸c ®éng cña nã vµ
nh÷ng biÖn ph¸p kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë n−íc ta chóng ta cÇn hiÓu râ nh÷ng kh¸I niÖm c¬ b¶n vÒ l¹m ph¸t ,c¸ch kh¾c phôc l¹m ph¸t.§−îc sù h−íng dÉn cña c«
gi¸o bé m«n Th¹c sü Hµ ThÞ §oan vµ qua tham kh¶o mét sè s¸ch b¸o tµI liÖu em xin ®−a ra mét vµI suy nghÜ víi mong muèn t×m hiÓu vµ vËn dông tèt h¬n
nh÷ng lý luËn vÒ l¹m ph¸t vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m gi¶m l¹m ph¸t
trong thêi kú kinh tÕ më vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®ång bé ë ViÖt Nam
.
Trong bµI viÕt nµy sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt em mong c¸c
thÇy c« bá qua cho.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ rÊt mong cã ®−îc ý kiÕn
®ãng gãp nhiÖt t×nh ®Ó cã thÓ hµn thµnh tèt h¬n n÷a vÊn ®Ò nghiªn cøu.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Lạm phát là 1 trong những chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế của 1 quốc gia nhưng cũng là trở ngại lớn nhất trong công cuộc phát triển đất nước
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online