Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Glendale
#752974 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Công tác tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I
Ho¹t ®éng tuyÓn dông nh©n lùc

A. TuyÓn dông nh©n lùc

Nghiªn cøu kü c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l−îc cña tæ chøc m×nh lµ nhiÖm vô
tr−íc tiªn mµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i thùc hiÖn. Tõ ®ã xem xÐt víi nguån nh©n lùc hiÖn thêi cña tæ chøc th× cã thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña nhiÖm vô ®Æt ra hay kh«ng. Th«ng th−êng viÖc ®¸p øng ®Çy ®ñ rÊt khã x¶y ra nÕu kh«ng mèn nãi lµ kh«ng thÓ. Víi mét kÕ ho¹ch chiÕn l−îc th× trong tæ chøc lu«n x¶y ra t×nh tr¹ng d− thõa hoÆc thiÕu nh©n viªn lµ nh− thÕ nµo?

Trong tr−êng hîp khiÕm dông nh©n viªn, nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i thùc hiÖn
ch−¬ng tr×nh thuyªn chuyÓn nh©n viªn theo ®óng kh¶ n¨ng vµ tiÒm n¨ng cña hä, hoÆc th¨ng chøc vµ gi¸ng chøc theo ®óng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty. NÕu sau khi s¾p xÕp l¹i mµ vÉn thÊy kh«ng ®ñ theo nhu cÇu, tæ chøc sÏ tiÕn hµnh ch−¬ng tr×nh tuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn. Cßn trong tr−êng hîp thÆng d− nh©n viªn, nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh−: h¹n chÕ viÖc tuyÓn dông l¹i; gi¶m bít giê lao ®éng; cho vÒ h−u sím hoÆc gi·n thî (cho nghØ t¹m thêi) - tr−êng hîp nµy sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn nhiÒu, bëi môc ®Ých chÝnh cña chóng ta lµ tuyÓn dông nh©n lùc.

Ho¹t ®éng tuyÓn dông nh©n lùc bao gåm tuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n
lùc. Chóng ta cã thÓ hiÓu mét c¸ch n«m na r»ng: TuyÓn mé lµ tËp trung c¸c øng viªn l¹i, cßn tuyÓn chän lµ quyÕt ®Þnh xem trong sè c¸c øng cö viªn ai lµ ng−êi héi ®ñ c¸c tiªu chuÈn ®Ó lµm viÖc cho tæ chøc. B©y giê ta hay xem xÐt kü tõng ho¹t ®éng nµy.
I. TuyÓn mé.

Kh¸i niÖm: TuyÓn mé lµ mét tiÕn tr×nh thu hót nh÷ng ng−êi cã kh¶ n¨ng
tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Õn ®¨ng ký, nép ®¬n t×m viÖc lµm.

Tuy nhiªn, nh− trªn ®· nãi, kh«ng ph¶i lµ khi thÊy thiÕu nh©n viªn lµ ta
ph¶i lËp tøc tuyÓn mé ngay. §Ó tr¸nh l·nh phÝ, tr−íc khi ®−a ra quyÕt ®Þnh tuyÓn mé ng−êi ta xem xÐt cßn gi¶i ph¸p nµo cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc t×nh h×nh thiÕu hôt nh©n viªn hay kh«ng?
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
cùng với công tác đào tạo và đào tạo lại thì công tác tuyển dụng nhân lực được xem là hoạt động then chốt của tổ chức trong việc có được 1 đội ngũ nhân viên thỏ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement