Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Arkwright
#752972 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Lạm phát và các giải pháp chống lạm phát ở nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM

2
1. Lý luËn chung vÒ l¹m ph¸t
1.1. Kh¸i niÖm l¹m ph¸t - L¹m ph¸t lµ mét ph¹m trï vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nã xuÊt
hiÖn khi c¸c yªu cÇu cña c¸c quy luËt kinh tÕ hµng ho¸ kh«ng ®−îc t«n träng,
nhÊt lµ quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ. ë ®©u cßn s¶n xuÊt hµng ho¸, cßn tån t¹i
nh÷ng quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ th× ë ®ã cßn tiÒm Èn kh¶ n¨ng x¶y ra l¹m ph¸t vµ l¹m ph¸t chØ xuÊt hiÖn khi c¸c quy luËt cña l−u th«ng tiÒn tÖ bÞ vi ph¹m.
- Trong bé "T− b¶n" næi tiÕng cña m×nh C. M¸c viÕt: "ViÖc ph¸t hµnh
tiÒn giÊy ph¶i ®−îc giíi h¹n ë sè l−îng vµng hoÆc b¹c thùc sù l−u th«ng nhê c¸c ®¹i diÖn tiÒn giÊy cña m×nh". §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi khèi l−îng tiÒn giÊy do Nhµ n−íc ph¸t hµnh vµo l−u th«ng v−ît qu¸ sè l−îng vµng mµ nã ®¹i diÖn th× gi¸ trÞ cña tiÒn giÊy gi¶m xuèng vµ t×nh tr¹ng l¹m ph¸t xuÊt hiÖn.
- Mét ®Þnh nghÜa n÷a vÒ l¹m ph¸t do c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i ®−a ra
vµ nã ®−îc sö dông réng r·i trong lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ tr−êng: "L¹m ph¸t lµ sù t¨ng lªn cña møc gi¸ trung b×nh theo thêi gian".
- L¹m ph¸t ®−îc ®Æc tr−ng bëi chØ sè l¹m ph¸t. Nã chÝnh lµ GNP danh
nghÜa/GNP thùc tÕ. Trong thùc tÕ nã ®−îc thay thÕ b»ng tû sè gi¸ tiªu dïng
hoÆc chØ sè gi¸ b¸n bu«n I
p
= ∑ip . d
d: chØ sè gi¸ c¶ tõng lo¹i nhãmhµng d: tû träng møc tiªu dïng cña tõng lo¹i hµng. 1.2. Ph©n lo¹i l¹m ph¸t - L¹m ph¸t võa ph¶i: Cßn gäi lµ l¹m ph¸t mét con sè, cã tû lÖ l¹m ph¸t
d−íi 10% mét n¨m. L¹m ph¸t võa ph¶i lµm cho gi¸ c¶ biÕn ®éng t−¬ng ®èi. Trong thêi kú nµy nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng b×nh th−êng, ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng æn ®Þnh. Sù æn ®Þnh ®ã ®−îc biÓu hiÖn: gi¸ c¶ t¨ng lªn chËm, l·i suÊt tiÒn göi kh«ng cao, kh«ng x¶y ra víi t×nh tr¹ng mua b¸n vµ tÝch tr÷ hµng ho¸ víi sè l−îng lín…
Cã thÓ nãi l¹m ph¸t võa ph¶i t¹o t©m lý cho ng−êi lao ®éng chØ tr«ng
chê vµo thu nhËp. Trong thêi gian nµy c¸c h·ng kinh doanh cã kho¶ng thu nhËp æn ®Þnh, Ýt rñi ro nªn s½n sµng ®Çu t− cho s¶n xuÊt, kinh doanh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những vấn đề kinh tế nổi cộm hiện nay là lạm phát. lạm phát như 1 căn bệnh của nền KTTT, nó là 1 vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement