Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Osbert
#752969 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản trị nhân tự tại công ty cơ khí Hà Nội
KILOBOOKS.COM

2
PhÇn I : Tæng quan vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc

I. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ nh©n sù
Qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù lµ sù phèi hîp mét c¸ch tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh, tuyÓn mé , tuyÓn chän , duy tr× , ph¸t triÓn , ®éng viªn vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tµi nguyªn nh©n sù th«ng qua tæ chøc , nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu chiÕn l−îc vµ ®Þnh h−íng viÔn c¶nh cña tæ chøc . Tµi nguyªn nh©n sù bao gåm tÊt c¶ mäi c¸ nh©n tham gia bÊt cø ho¹t ®éng nµo cña tæ chøc , bÊt kÓ vai trß cña hä lµ g× . C¬ quan tæ chøc cã thÓ lµ mét h·ng s¶n xuÊt , mét c«ng ty b¶o hiÓm, mét c¬ quan nhµ n−íc , mét bÖnh viÖn , mét viÖn ®¹i häc , liªn ®oµn lao ®éng , nhµ thê hay h·ng hµng kh«ng qu©n ®«Þ … tæ chøc ®ã cã thÓ lín hay nhá ®¬n gi¶n hay phøc t¹p. Ngµy nay tæ chøc cã thÓ lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ hay mét tæ chøc vËn ®éng tranh cö . Nh− vËy qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù g¾n liÒn víi mét tæ chøc bÊt kÓ c¬ quan tæ chøc ®ã cã phßng hay bé phËn qu¶n trÞ nh©n sù ®ã hay kh«ng. Qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù lµ mét thµnh tè quan träng cña chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ nã cã gèc rÔ vµ c¸c nh¸nh réng kh¾p n¬i trong mét tæ chøc H×nh d−íi ®©y cho ta thÊy qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù hiÖn diÖn kh¾p mäi phßng ban . Chóng ta cÇn l−u ý r»ng bÊt cø cÊp qu¶n trÞ nµo còng cã nh©n viªn d−íi quyÒn vµ v× thÕ ®Òu ph¶i qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù – nghÜa lµ ph¶i ho¹ch ®Þnh , tæ chøc , l·nh ®¹o vµ kiÓm tra lùc l−îng nh©n sù có m×nh . Do ®ã , bÊt cø cÊp qu¶n trÞ nµo – tõ tæng gi¸m ®èc tíi qu¶n ®èc ph©n x−ëng – còng ph¶i biÕt qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù .
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Quản trị nhân sự quả là một lĩnh vực phức tpaj và khó khăn không dễ như người ta nghĩ. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm lý, sinh lý, xã hội, triết học, đạo đức h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement