Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By loveky2707
#752968 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giai pháp Marketing cho sản phẩm trà Leros thâm nhập vào thị trường Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ s¶n phÈm LEROS ,nh÷ng thuËn lîi vµ
khã kh¨n cña s¶n phÈm khi th©m nhËp vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam,so s¸nh
chiÕn l−îc marketing mix cña s¶n phÈm so víi ®èi thñ c¹nh tranh kÕt hîp
nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ th©m nhËp vµ më réng thÞ tr−êng quèc tÕ ®Ò t¸i
h−íng tíi môc ®Ých t×m ra c¸c gi¶i ph¸p marketing nh»m gióp cho s¶n
phÈm LEROS th©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam.
VÒ néi dung ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò tµi ®−îc kÕt cÊu thµnh
3 phÇn
PhÇn1. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ th©m nhËp thÞ tr−êng quèc tÕ.
PhÇn 2. §¸nh gi¸ c¸c c¬ héi kinh doanh cña s¶n phÈm trµ LEROS
khi th©m nhËp vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam
PhÇn 3.Mét sè gi¶i ph¸p marketing cho s¶n phÈm trµ LEROS
th©m nhËp vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam.
Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt nhÊt ®Þnh.Em rÊt mong ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ
c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn h¬n.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1: Một số vấn đề lý luận về thâm nhập thị trường quốc tế. Phần 2: Đánh giá các cơ hội kinh doanh của sản phẩm trà Leros khi thâm nhập vào thị trường Việt N
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement