Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kienqbth
#752956 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Dệt may Huy Hoàng
KILOBOOKS.COM

2
Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn cã h¹n, thêi gian t×m hiÓu vÒ c«ng ty
kh«ng nhiÒu, nh÷ng thiÕu sãt xuÊt hiÖn lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. V×
vËy em rÊt mong nhËn ®−îc sù dù b¶o cña c¸c thÇy c«, ®Ó §Ò ¸n
nghiªn cøu nµy cña em ®−îc hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Hµ T©y, ngµy 9 th¸ng 01 n¨m 2006
Sinh viªn thùc hiÖn
L©m T¨ng TiÕn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Mục tiêu nghiên cứu. Phần II: THiets lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Phần III: Phương pháp thu thập thông tin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement