Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mainhomotnguoi_1992
#752950 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mở rộng và nâng cao hiệu quả KTĐN ở nước ta theo hướng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế
KILOBOOKS.COM

2
thÕ ®−êng biÓn ®Ó t¨ng c−êng trao ®æi bu«n b¸n víi n−íc ngoµi nh»m môc tiªu
më réng thÞ tr−êng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Ng−îc l¹i chÝnh s¸ch ®ãng cöa nÒn kinh tÕ, bÕ quan táa c¶ng cã thÓ dÉn ®Õn sù tôt hËu rÊt xa so víi c¸c n−íc kh¸c.
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam, víi xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬
së h¹ tÇng thÊp kÐm, do ®ã kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã chiÕn l−îc KT§N
hîp lý, chñ ®éng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. NhËn ra tÇm quan träng cña KT§N, §¶ng vµ Nhµ n−íc ta ®· cã chñ tr−¬ng “®a
d¹ng hãa, ®a ph−¬ng hãa” c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, nªu râ quan ®iÓm ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n−íc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu
v× hßa b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn.
Víi nh÷ng ý nghÜa vµ tÇm quan träng nªu trªn, t¸c gi¶ xin ®i s©u vµo ph©n
tÝch vÊn ®Ò “Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ KT§N ë n−íc ta theo h−íng t¨ng
kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ”.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Cơ sở khách quan của sự mở rộng và nâng cao hiệu quả KTĐN. 1. Một số khái niệm. 1.1. Thế nào là KTĐN
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online