Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Fabio
#752949 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty Sơn tổng hợp
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc Lý thuyÕt thèng kª
Néi dung

I.Kh¸i niÖm chung vÒ chØ sè

1.
Kh¸i niÖm:
ChØ sè lµ chØ tiªu t−¬ng ®èi biÓu hiÖn quan hÖ so s¸nh gi÷a hai møc ®é
cña mét hiÖn t−îng nghiªn cøu
2. T¸c dông cña chØ sè:
Nh− ®· nãi ë trªn chØ sè lµ chØ tiªu biÓu hiÖn mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a
hai møc ®é cña mét hiÖn t−îng nghiªn cøu. So s¸nh hai møc ®é ®ã theo kh«ng
gian vµ thêi gian. Theo thêi gian th× nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña møc ®é hiÖn
t−îng qua thêi gian.Theo kh«ng gian th× nghiªn cøu sù kh¸c biÖt, chªnh lÖch
vÒ møc ®é hiÖn t−îng qua kh«ng gian.
Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Cho phÐp
x¸c ®Þnh vai trß vµ ¶nh h−ëng biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸c nhau ®èi vãi sù
biÕn ®éng cña hiÖn t−îng phøc t¹p ®−îc cÊu thµnh tõ nhiÒu nh©n tè.

II. C¸c lo¹i chØ sè vµ c¸ch tÝnh.
C¨n cø vµo ph¹m vi tinh to¸n cã hai lo¹i chØ sè t−¬ng øng víi viÖc
nghiªn cøu hai lo¹i chØ tiªu chÊt l−îng vµ sè l−îng. C¨n cø vµo viÖc thiÕt lËp
quan hÖ so s¸nh theo thêi gian hay kh«ng gian th× cã hai lo¹i chØ sè lµ chØ sè
ph¸t triÓn vµ chØ sè kh«ng gian. Cô thÓ ta cã c¸c lo¹i chØ sè sau:
1.Chỉ số cá thể (chØ sè ®¬n):
ChØ sè c¸ thÓ hay cßn gäi lµ chØ sè ®¬n lµ lo¹i chØ sè chØ nghiªn cøu sù
biÕn ®éng vÒ mét chØ tiªu nµo ®ã cña tõng ®¬n vÞ, tõng phÇn tö cña hiÖn t−îng
phøc t¹p
VÝ dô, chØ sè gi¸ cña mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Khái niệm chung về chỉ số. 1. Khái niệm. Chỉ số là chỉ tieu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của một hiện tượng nghiên cứu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement