Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By truongxuan
#752948 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n Lý thuyÕt Tµi chÝnh TiÒn tÖ
I. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t− vµ nguån vèn
1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr−ng cña ®Çu t−
1.1.1. Kh¸i niÖm ®Çu t−
§Çu t− lµ qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông mäi nguån vèn phôc vô s¶n
xuÊt kinh doanh nh»m s¶n xuÊt s¶n phÈm hay cung cÊp dÞch vô ®¸p øng nhu
cÇu tiªu dïng cña c¸ nh©n hay x· héi.
§èi víi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®Çu t− lµ c«ng viÖc khëi ®Çu quan
träng nhÊt vµ còng lµ khã kh¨n nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng
quyÕt ®Þnh cña ngµy h«m nay vÒ lÜnh vùc, quy m«, h×nh thøc, thêi h¹n ®Çu t−
sÏ chi phèi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t−¬ng lai.
Do ®ã chÊt l−îng cña c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t− sÏ quyÕt ®Þnh sù thÞnh v−îng hay
®i xuèng cña doanh nghiÖp.
§èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung toµn bé viÖc ®Çu t− ®−îc tiÕn hµnh ë mét
thêi kú nhÊt ®Þnh lµ nh©n tè c¬ b¶n duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt kü thuËt cña
nÒn kinh tÕ, t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm ®¸p øng nhu
cÇu cña nÒn kinh tÕ thêi kú tiÕp theo. XÐt l©u dµi, khèi l−îng ®Çu t− cña ngµy
h«m nay sÏ quyÕt ®Þnh dung l−îng s¶n xuÊt, tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ, møc
®é c¶i tiÕn ®êi sèng trong t−¬ng lai.
1.1.2. §Æc tr−ng c¬ b¶n cña ®Çu t−
§Çu t− cã 2 ®Æc tr−ng c¬ b¶n:
- TÝnh sinh lêi: Lµ ®Æc tr−ng hµng ®Çu cña ®Çu t−, nÕu viÖc sö dông
nguån vèn kh«ng nh»m môc ®Ých thu l¹i mét kho¶n tiÒn cã gi¸ trÞ lín h¬n
kho¶n tiÒn ®· bá ra ban ®Çu th× kh«ng thÓ coi lµ ®Çu t−.
Nh− vËy ®Çu t− kh¸c víi:
+ ViÖc mua s¾m, cÊt tr÷, ®Ó dµnh
+ ViÖc mua s¾m nh»m môc ®Ých tiªu dïng v× trong viÖc nµy tiÒn cña
kh«ng sinh lêi.
+ ViÖc chi tiªu v× lý do nh©n ®¹o, t×nh c¶m.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Khái niệm về đầu tư và nguồn vốn. 1.1. Khái niệm và đặc trưng của đầu tư. 1.1.1. Khái niệm đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement