Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Botulf
#752946 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000 - 2004
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n Thèng kª
Néi dung cña ®Ò ¸n bao gåm:
- Lý luËn chung vÒ ph−¬ng ph¸p d·y sè thêi gian.
- VËn dông d·y sè thêi gian vµo ph©n tÝch biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp cña B×nh Lôc - Hµ Nam.
- Dù ®o¸n gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña B×nh Lôc - Hµ Nam trong
t−¬ng lai.
- Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p.
MÆc dï em ®· cè g¾ng song kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em
mong cã ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña thÇy c« gi¸o vµ phßng Tæ chøc
c«ng nghiÖp B×nh Lôc - Hµ Nam ®Ó em viÕt ®Ò ¸n ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS. TrÇn ThÞ Kim Thu vµ c¸c thÇy c«
trong Khoa Thèng Kª ®· truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm quý b¸u
trong thêi gian ë tr−êng ®Ó em viÕt ®Ò ¸n m«n häc nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Một số vấn đề lý luận chung về phương pháp dãy số thời gian. 1. Khái niệm, cấu tạo, phân loại, các yêu cầu và tác dụng của dãy số thời gian. 1.1. Khái niệm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement