Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Oidhche
#752945 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I

Lý luËn chung vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc trong tiÕn tr×nh
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ


I. Tæng quan vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n
lùc.
§µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nãi chung bao gåm hai m¶ng lµ ®µo
t¹o kiÕn thøc phæ th«ng vµ ®µo t¹o kiÕn thøc chuyªn nghiÖp. Trong ®Ò ¸n nµy
em chØ xin ®i s©u vµo phÇn ®µo t¹o kiÕn thøc chuyªn nghiÖp.
1.
Kh¸i niÖm:
_§µo t¹o nguån nh©n lùc: lµ qu¸ tr×nh trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc nhÊt
®Þnh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ng−êi lao ®éng, ®Ó hä cã thÓ ®¶m nhËn
mét nghÒ nµo ®ã, hay ®Ó lµm tèt h¬n mét c«ng viÖc nµo ®ã, hoÆc ®Ó lµm
nh÷ng c«ng viÖc kh¸c trong t−¬ng lai.
_Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng t¸c ®éng vµo
ng−êi lao ®éng, ®Ó ng−êi lao ®éng cã ®ñ kh¶ n¨ng phôc vô cho nhu cÇu vÒ lao
®éng trong t−¬ng lai.
Nh− vËy, ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã ph¹m vi hÑp h¬n, nã chÝnh lµ mét
néi dung cña ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §µo t¹o chØ mang tÝnh chÊt ng¾n h¹n,
®Ó kh¾c phôc nh÷ng sù thiÕu hôt vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng cho nh÷ng c«ng viÖc
hiÖn t¹i. Cßn ph¸t triÓn mang nghÜa réng h¬n, nã kh«ng chØ bao gåm vÊn ®Ò
®µo t¹o mµ cßn rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c, nh− ch¨m sãc y tÕ, tuyªn truyÒn
søc khoÎ céng ®ång…nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trªn mäi ph−¬ng diÖn.
VÒ mÆt thêi gian, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mang tÝnh chÊt dµi h¹n, l©u dµi
h¬n trong nÒn kinh tÕ.
2. ph©n lo¹i vµ c¸c h×nh thøc cña ®µo t¹o:
Néi dung nãi chung cña ®µo t¹o gåm ba néi dung chÝnh lµ:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Lý luận về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chương II: Thực trạng về vấn đề đào toạ nguồn nhân lực ở Việ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement