Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By allcrazygroup_94
#752935 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nhân tố ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất. Liên hệ với thị trường bất động sản ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔn TiÕn Dòng Líp §Þa chÝnh K44
2

Lêi nãi ®Çu
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam ®· ®−îc h×nh thµnh vµ ®ang trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn b−íc ®Çu ®−îc më réng. §Õn nay c¸c t¸c nh©n tham gia thÞ tr−êng nµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ t¹o c¬ së cho tÝnh −u viÖt cña thÞ tr−êng nµy ho¹t ®éng. QuyÒn sö dông ®Êt lµ mét lo¹i hµng ho¸ quan träng cña thÞ tr−êng ®ã. V× thÕ gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hay nãi ng¾n gän lµ gi¸ ®Êt cã mét vÞ trÝ ®Æc biÖt trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n, thu hót ®−îc sù quan t©m cña rÊt nhiÒu ®èi t−îng. §Êt ®ai lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña mçi tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh bëi v× ®Êt ®ai lµ ®iÓm tùa ®Ó sinh ho¹t, lao ®éng, s¶n xuÊt… TÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu cã nhu cÇu cã chç ë, tÊt c¶ mäi x· héi ®Òu cÇn ®Êt ®ai ®Ó ph¸t triÓn…Cã thÓ nãi kh«ng cã ®Êt kh«ng cã sù tån t¹i cña x· héi loµi ng−êi. §Æc biÖt, ®èi víi c¸ nh©n, hé gia ®×nh ®Êt ®ai ®ãng vai trß hÕt søc quan träng v× nhu cÇu cã chç ë lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng−êi, hay nh− c¸c cô ta th−êng nãi “ an c− míi l¹c nghiÖp”. Tuy nhiªn, ®Êt ®ai l¹i kh«ng thÓ ®−îc s¶n xuÊt ®¹i trµ nh− c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c bëi nh÷ng ®Æc tr−ng cña nã v× thÕ ®Êt ®ai ngµy cµng trë nªn khan hiÕm. Mµ ®Êt cµng khan hiÕm th× gi¸ cña nã ngµy cµng cao. Sù thùc hiÓn nhiªn ®ã gi¶i thÝch v× sao khi ®i mua ®Êt quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ mäi ng−êi kh«ng ph©n biÖt giµu, nghÌo chÝnh lµ gi¸ ®Êt. Thùc tÕ hiÖn nay gi¸ ®Êt còng g©y rÊt nhiÒu bøc xóc cho c¶ c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ ng−êi d©n bëi v× gi¸ ®Êt qu¸ cao, cã th«ng tin cho r»ng gi¸ ®Êt ë Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh cßn cao h¬n gi¸ ®Êt ë thñ ®« Tokyo cña NhËt B¶n. Ngoµi ra gi¸ ®Êt trong båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng khi Nhµ n−íc thu håi còng cßn nhiÒu bÊt cËp g©y t×nh tr¹ng l«n xén nh− trong thêi gian qua. ChÝnh v× nh÷ng bÊt hîp lý vÒ gi¸ ®Êt hiÖn nay mµ t«i quan t©m ®Õn gi¸ ®Êt. §Ó t×m hiÓu kü h¬n nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn gi¸ ®Êt, thùc tr¹ng nh÷ng g× ®ang diÔn ra liªn quan ®Õn gi¸ ®Êt ®Æc biÖt t«i quan t©m ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ ®Êt nªn t«i quyÕt ®Þnh chän nghiªn cøu ®Ò tµi “Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ quyÒn sö dông ®Êt. Liªn hÖ víi thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam
”. §ång thêi t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy t«i còng bæ sung ®−îc
kiÕn thøc c¸c m«n häc trong nhµ tr−êng vµ ch¾c ch¾n sÏ cã Ých cho c«ng viÖc trong t−¬ng lai.
§Ó nghiªn cøu ®−îc ®Ò tµi nµy t«i ®· sö dông kiÕn thøc cña c¸c m«n: kinh tÕ tµi
nguyªn ®Êt, Nguyªn lý thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n, §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n. §Ó cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ ®Êt t«i ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, ph−¬ng ph¸p so s¸nh, ®iÒu tra, ph©n tÝch.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Cơ sở lý luận về giá đất. I. Khái niệm, quan điểm về đất đai. I. Khái niệm. 2. Các quan điểm về đất đai
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement