Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rudi
#752929 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện các hình thức trả công trong doanh nghiệp hiện nay là một yêu cầu cấp bách
KILOBOOKS.COM


§Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc.

2

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ tiÒn l−¬ng
I.
Kh¸i niÖm, yªu cÇu, nguyªn t¾c cña tæ chøc tiÒn
l−¬ng.
TiÒn l−¬ng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch con ng−êi lµm viÖc h¨ng
h¸i nh−ng ®ång thêi còng lµ mét nguyªn nh©n g©y tr× trÖ, bÊt m·n hoÆc tõ bá c«ng ty
mµ ra ®i. TÊt c¶ ®Òu tuú thuéc vµo n¨ng lùc tr×nh ®é cña cÊp qu¶n trÞ.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vµ sù ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng søc lao ®éng, søc
lao ®éng lµ hµng ho¸, do vËy tiÒn l−¬ng lµ gi¸ c¶ cña søc lao ®éng. Khi ph©n tÝch vÒ
nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa n¬i mµ c¸c quan hÖ thÞ tr−êng thèng trÞ mäi quan hÖ
kinh tÕ, x· héi kh¸c. C .Mac viÕt ”tiÒn c«ng kh«ng ph¶i lµ gi¸ c¶ hay gi¸ trÞ cña lao
®éng mµ chØ lµ h×nh th¸i c¶i trang cña gi¸ trÞ hay gi¸ c¶ cña søc lao ®éng.”(CMac –
Angghen tuyÓn tËp 2 nhµ xuÊt b¶n sù thËt – Hµ Néi 1962, trang 31)
TiÒn l−¬ng ph¶n ¸nh nhiÒu quan hÖ kinh tÕ x· héi kh¸c nhau. TiÒn l−¬ng tr−íc
hÕt lµ sè tiÒn mµ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng. §ã lµ quan hÖ kinh
tÕ cña tiÒn l−¬ng, mÆt kh¸c do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña lo¹i hµng ho¸ søc lao ®éng mµ
tiÒn l−¬ng kh«ng chØ thuÇn tuý lµ vÊn ®Ò kinh tÕ mµ cßng lµ vÊn ®Ò x· héi rÊt quan
träng, liªn quan ®Õ ®êi sèng vµ trËt tù x· héi, ®ã lµ quan hÖ x cña tiÒn l−¬ng ...
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhÊt lµ trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi víi c¸c chñ
doanh nghiÖp, tiÒn l−¬ng lµ mét phÇn chi phÝ cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt – kinh
doanh. V× vËy tiÒn l−¬ng lu«n ®−îc tÝnh to¸n vµ qu¶n lý chÆt chÏ. §èi víi ng−êi lao
®éng tiÒn l−¬ng lµ thu nhËp tõ qu¸ tr×nh lao ®éng , phÇn thu nhËp chñ yÕu ®èi víi ®¹i
®a sè lao ®éng trong x· héi cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn møc sèng cña hä phÊn ®Êu
n©ng cao tiÒn l−¬ng lµ môc ®Ých hÕt th¶y cña mäi ng−êi lao ®éng. Môc ®Ých nµy t¹o
®éng lùc ®Ó ng−êi lao ®éng ph¸t triÓn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng lao ®éng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Lý luận chung về tiền lương. Phần II: Thực trạng về các hình thức trả công cho người lao động. Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement