Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Shey
#752921 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiệp định chống bán phá giá của WTO và luật chống bán phá giá của Hoa kỳ. Những thách thức, khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn luËt KT2
HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam.

Néi dung
I. HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ LuËt
chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Hoa kú.
1.
C¸c c¸ch hiÓu vÒ ph¸ gi¸:
MÆc dï hiÖn t¹i ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®· ®−îc WTO
thèng nhÊt vµ ®−a ra c¸c tiªu chÝ vµ thñ tôc ®Ó ®¸nh gi¸ song khi nãi
®Õn ph¸ gi¸, giíi kinh doanh vÉn cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau:
- Ph¸ gi¸ lµ gi¶m gi¸ ®Ó tranh giµnh thÞ tr−êng hoÆc tiªu diÖt ®èi
thñ c¹nh tranh.
- Ph¸ gi¸ lµ b¸n d−íi gi¸ thµnh.
- Ph¸ gi¸ lµ b¸n d−íi møc gi¸ b×nh th−êng.
§Þnh nghÜa vÒ ph¸ gi¸ vµ c¸ch x¸c ®Þnh ph¸ gi¸ cña WTO ®·
®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña GATT: “ Ph¸ gi¸ lµ hµnh vi mµ s¶n phÈm
cña mét quèc gia ®−îc b¸n ë quèc gia kh¸c t¹i møc thÊp h¬n gi¸ trÞ
th«ng th−êng vµ lµm thiÖt h¹i hay ®e do¹ lµm thiÖt h¹i vÒ mÆt vËt chÊt
mét ngµnh cña quèc gia kh¸c hoÆc lµm chËm trÔ sù thiÕt lËp mét
ngµnh ë quèc gia kh¸c”.
Hai kh¸i niÖm quan träng quy ®Þnh nµy lµ gi¸ trÞ th«ng th−êng
vµ thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt.
Mét quèc gia bÞ cho lµ ®· b¸n s¶n phÈm cña m×nh ë mét quèc
gia kh¸c t¹i møc thÊp h¬n gi¸ trÞ th«ng th−êng nÕu:
(1)

Gi¸ ®ã thÊp h¬n møc gi¸ t−¬ng ®èi trong ®iÒu kiÖn
th−¬ng m¹i th«ng th−êng ®èi víi s¶n phÈm t−¬ng tù t¹i
n−íc xuÊt khÈu.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Hiệp định chống bán phá giá của WTO và luật chông bán phá giá của Hoa Kỳ. 1. Các cách hiểu về phá giá. Mặc dù hiện tại phá giá và chống bán phá giá đã được W
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement