Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hamailien_bk2
#752918 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty Donimex
KILOBOOKS.COM

PhÇn I
Lý luËn c¬ b¶n vÒ kInh doanh xuÊt nhËp khÈu
hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng

I.TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Hµng ho¸ trong nÒn
kinh tÕ thÞ tr−êng.
1. Kh¸i niÖm cña th−¬ng m¹i Quèc tÕ:
Ngµy nay khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng Quèc tÕ ®ang diÔn ra hÕt søc s©u
s¾c th× th−¬ng m¹i Quèc tÕ trë thµnh mét qui luËt tÊt yÕu kh¸c quan vµ ®−îc xem
nh− lµ mét ®iÒu kiÖn TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi quèc gia. Thùc tÕ
cho thÊy, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i chø ch−a nãi g× ®Õn ph¸t triÓn nÕu
tù c« lËp m×nh kh«ng quan hÖ víi kinh tÕ thÕ giíi. Th−¬ng m¹i quèc tÕ trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn v× nã cho phÐp thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu
dïng cña d©n c− mét quèc gia.
Th−¬ng m¹i quèc tÕ lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ dÞch vô gi÷a c¸c
quèc gia víi nhau. Ho¹t ®éng ®ã lµ h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt hµng hãa riªng biÖt
gi÷a c¸c quèc gia. 2. Vai trß cña kinh doanh xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
2.1 XuÊt khÈu t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp hãa ®Êt
n−íc.
§Ó thùc hiÖn ®−êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc, tr−íc m¾t
chóng ta cÇn ph¶i nhËp khÈu mét sè l−îng lín m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tõ
bªn ngoµi nh»m trang bÞ cho nÒn s¶n xuÊt. Nguån vèn ®Ó nhËp khÈu th−êng dùa
vµo c¸c nguån chñ yÕu lµ: vay, viÖn trî, ®Çu t− n−íc ngoµi vµ xuÊt khÈu. Nguån
vèn vay råi còng ph¶i tr¶, cßn viÖn trî vµ ®Çu t− n−íc ngoµi th× cã h¹n, h¬n n÷a c¸c nguån nµy th−êng bÞ phô thuéc vµo n−íc ngoµi, v× vËy nguån vèn quan träng nhÊt
®Ó nhËp khÈu chÝnh lµ xuÊt khÈu. Thùc tÕ lµ, n−íc nµo gia t¨ng ®−îc xuÊt khÈu th×
nhËp khÈu theo ®ã còng t¨ng theo. Ng−îc l¹i, nÕu nhËp nhiÒu h¬n xuÊt lµm cho
th©m hôt c¸n c©n th−¬ng m¹i qu¸ lín sÏ cã thÓ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n.
2.2. XuÊt khÈu ®ãng gãp vµo viÖc chuÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n
xuÊt ph¸t triÓn.
C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang thay ®æi v« cïng m¹nh
mÏ. §ã lµ thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng khã häc - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Sù chuyÓn
dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa phï hîp víi xu h−íng ph¸t
triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi lµ tÊt yÕu ®èi víi n−íc ta.
Ngµy nay, ®a sè c¸c n−íc ®Òu lÊy nhu cÇu thÞ tr−êng thÕ giíi lµm c¬ së ®Ó tæ
chøc s¶n xuÊt. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc
®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù t¸c ®éng nµy thÓ hiÖn:
- XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c cã c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi.
Ch¼ng h¹n, khi ph¸t triÓn ngµnh dÖt xuÊt khÈu sÏ t¹o c¬ héi ®Çy ®ñ cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt nguyªn liÖu nh− b«ng hay thuèc nhuém. Sù ph¸t triÓn cña
ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu còng cã thÓ kÐp theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh
c«ng nghiÖp bao b× phôc vô nã.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
1. Các hoạt động nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty. 2. Đánh giá kết quả xuất khẩu ở Công ty. 3. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement