Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boytyhoanhao132
#752917 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
SVTH: NguyÔn ThÞ Lan H−¬ng - Líp: QLKT 44A
yªu cÇu cña thêi kú ®æi míi. Bëi ®©y lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®−îc x· héi quan t©m vµ c«ng t¸c nµy ®−îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt nhÊt, nªn em chän ®Ò tµi “§æi míi, n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé, c«ng chøc ®¸p øng yªu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh” lµm néi dung cho ®Ò ¸n m«n häc cña m×nh. Néi dung ®Ò ¸n gåm c¸c phÇn:
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ CB,CC II.Yªu cÇu cña CB,CC III. §µo t¹o CB,CC IV. Thùc tr¹ng §T,BD CB,CC ë ViÖt Nam hiÖn nay V. Gi¶i ph¸p nh»m tiÕp tôc va hoµn thiÖn c«ng t¸c båi d−ìng n©ng cao
chÊt l−îng §T,BD ®¸p øng yªu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh.
Do giíi h¹n vÒ n¨ng lùc vµ thêi gian nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu
sãt, vËy em mong c« chØnh söa vµ gãp ý.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement