Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By internat_moskva_1954
#752915 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nghề xây dựng tại địa bàn tỉnh Nam Định
KILOBOOKS.COM

2
I.

Giíi thiÖu chung vÒ nguån nh©n lùc
.11
1.1.
Thùc tr¹ng nguån lao ®éng t¹i ®Þa bµn Nam §Þnh
.11
1.2.
TÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ x©y dùng
.11
II.

C¸c m« h×nh ®µo t¹o nghÒ x©y dùng ®ang ®−îc ¸p dông t¹i ®Þa
bµn Nam §Þnh
..12
2.1.
M« h×nh ®µo t¹o chÝnh quy
..12
2.1.1.
M¹ng l−íi tr−êng
..12
2.1.2.
Quy m« ®µo t¹o
.12
2.1.3.
Ngµnh nghÒ ®µo t¹o
..13
2.1.4.
§éi ngò gi¸o viªn
..13
2.1.5.
Néi dung ch−¬ng tr×nh, ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ qu¶n lý ®µo
t¹o
..14
2.1.6.
C¬ së vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o
..14
2.2.
M« h×nh ®µo t¹o theo ph−¬ng thøc truyÒn nghÒ
..15
III.
Mét sè ®¸nh gi¸, kinh nghiÖm vµ bµi häc rót ra tõ c«ng t¸c ®µo
t¹o nghÒ x©y dùng t¹i ®Þa bµn Nam §Þnh
.15
3.1.
NhËn xÐt
...15
3.2.
Kinh nghiÖm
.15
3.3.
Bµi häc
..15
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
th«ng qua c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ x©y dùng t¹i Nam §Þnh
.17
3.1. Mét sè quan ®iÓm, gi¶i ph¸p cña tØnh Nam §Þnh
17
3.2. Mét sè kiÕn nghÞ
..18
KÕt luËn
.19
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
.20
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Khái quát chung về tình hình phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay. Chương II: Thực trạng của vấn đề phát triển ngu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement