Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Barrington
#752904 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Du lịch sinh thái và thực tế phát triển ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n Kinh tÕ Du lÞch

PhÇn néi dung

Ch−¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ du lÞch sinh th¸i

1.1. Du lÞch sinh th¸i vµ ®Æc ®iÓm chñ yÕu
Du lÞch sinh th¸i ®ang dÊy lªn trong giíi l÷ hµnh vµ b¶o tån ngµy mét t¨ng,
nguån gèc cña nã gièng nh− mét sù tiÕn ho¸ h¬n lµ mét cuéc c¸ch m¹ng. Du lÞch sinh th¸i b¾t nguån tõ du lÞch thiªn nhiªn vµ du lÞch ngoµi trêi.
Nh÷ng du kh¸ch lò l−ît kÐo ®Õn c¸c v−ên quèc gia Yellowstone vµ
ysoemite hµng thÕ kû tr−íc d©y lµ nh÷ng nhµ du lÞch sinh th¸i ®Çu tiªn. Nh÷ng kh¸ch l÷ hµnh ®Õn Serengeti tõ kho¶ng nöa thÕ kû tr−íc, nh÷ng nhµ gi· ngo¹i m¹o hiÓm Himalaya ®· c¾m tr¹i trªn Annapurna 25 n¨m sau, hµng ngµn ng−êi ®Õn chôp ¶nh chim c¸nh côt ë Nam cùc, nh÷ng nhãm ng−êi ®Õn Belize hoÆc nh÷ng ng−êi ®Õn ngñ trong nh÷ng ng«i nhµ dµi cña Borne còng cã thÓ ®−îc coi lµ nh÷ng kh¸ch du lich sinh th¸i.
ThÕ kû 20 ®· chøng kiÕn sù thay ®æi kÞch tÝnh vµ liªn tôc cña l÷ hµnh thiªn
nhiªn. Ch©u phi lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. Nh÷ng cuéc ®i s¨n n¨m 1909 cña Thoedore Rooevelt ®Ó cho vµo tói s¨n nh÷ng chiÕc ®Çu hoÆc nh÷ng c¸i sõng lín nhÊt mµ «ng cã thÓ t×m thÊy lµ mét ®iÓn h×nh ®−¬ng ®¹i. Vµo nh÷ng n¨m 70, du lÞch ®¹i chóng vµ du lÞch kh«ng ph©n biÖt, vÉn chñ yÕu ®Ó t©m ®Õn c¸c con thó lín, ®· ph¸ ho¹i c¸c m«i tr−êng sèng g©y phiÒn nhiÔu ®Õn c¸c ®éng vËt , vµ ph¸ huû thiªn nhiªn. Ngµy nay , c¸c hµnh vi nµy ®ang thay ®æi .Ngµy cµng nhiÒu kh¸ch th¨m quan nhËn thøc ®−îc t¸c h¹i sinh th¸i hä cã thÓ g©y ra cho gi¸ trÞ cña tù nhiªn , vµ cho nh÷ng mèi quan t©m cña nh©n d©n ®Þa ph−¬ng. C¸c tour du lÞch chuyªn ho¸ - s¨n chim , c−ìi l¹c ®µ ,bé hµnh thiªn nhiªn cã h−íng dÉn vµ nhiÒu n÷a - ®ang t¨ng lªn. C¸i dßng nhá nh−ng ®ang lín lªn nµy chÝnh lµ du lÞch sinh th¸i .Vµ, mét c¸ch ng¹c nhiªn du lÞch sinh th¸i dang lµm cho c¶ nghµnh c«ng nghiÖp l÷ hµnh trë nªn nh¹y c¶m h¬n víi m«i tr−êng.
1.2 Kh¸i qu¸t du lÞch sinh th¸i.
Du lÞch sinh th¸i (Ecotourism) lµ mét kh¸i niÖm t−¬ng ®èi míi mÎ , ®ang lµ
mèi quan t©m cña nhiÒu ng−êi ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau .Cã nhiÒu c¸ch ®Æt vÊn ®Ò vÒ du lÞch sinh th¸i vµ sù t×m kiÕm ®i dÕn sù thèng nhÊt b¶n chÊt , nhËn thøc cña lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i vÉn ®ang ®−îc tiÕp tôc trªn nhiÒu diÔn ®µn quèc tÕ vµ trong n−íc .
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Khái quát về du lịch sinh thái. Chương II: Thực tế phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam. Chương III: Một số biện pháp tiếp tục phát triển du lịch s
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement