Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vivannguyen26
#752898 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam thời kỳ 2002 - 2005
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn m«n Kinh tÕ ph¸t triÓn
NguyÔn Quèc Th¾ng

Líp: QTDN I - K45

2
PhÇn néi dung
I. Giíi thiÖu chung :
1.
Mét vµi kh¸i niÖm
a. C¬ cÊu ngµnh kinh tÕ :
C¬ cÊu ngµnh kinh tÕ lµ tæng hîp c¸c ngµnh kinh tÕ vµ mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c ngµnh thÓ hiÖn ë vÞ trÝ vµ tû träng cña mçi ngµnh trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ. C¬ cÊu ngµnh ph¶n ¸nh phÇn nµo tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi chung cña nÒn kinh tÕ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn chung cña lùc l−îng s¶n xuÊt. Thay ®æi m¹nh mÏ c¬ cÊu ngµnh lµ nÐt ®Æc tr−ng cña c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn.
Khi ph©n tÝch c¬ cÊu ngµnh cña mét quèc gia, ng−êi ta th−êng ph©n tÝch
theo 3 nhãm ngµnh chÝnh:
Ngµnh n«ng nghiÖp, trong n«ng nghiÖp bao gåm 3 ngµnh nhá lµ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ ng− nghiÖp. Ngµnh c«ng nghiÖp , bao gåm ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng. Ngµnh dÞch vô bao gåm ngµnh th−¬ng m¹i , b−u ®iÖn vµ du lÞch,… Nh×n vµo thùc tr¹ng c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ n−íc ta h«m nay n−íc ta cã thÓ nhËn xÐt:N−íc ta h«m nay vÒ c¬ b¶n ®ang lµ mét n−íc n«ng nghiÖp. Xu h−íng cã tÝnh quy luËt chung cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch theo h−íng CNH-H§H, nghÜa lµ tû träng vµ vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cã xu h−íng t¨ng nhanh cßn tû träng cña ngµnh n«ng nghiÖp cã xu h−íng gi¶m dÇn. Kinh nghiÖm thÕ giíi cho thÊy muèn chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c b−íc: chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp (tû träng ngµnh n«ng nghiÖp chiÕm 40-60%,c«ng nghiÖp tõ 10-20%,dÞch vô tõ 10-30%) sang nÒn kinh tÕ
c«ng n«ng nghiÖp( tû träng ngµnh n«ng nghiÖp tõ 15-25%, c«ng nghiÖp 25-35%, dÞch vô 40-50%), ®Ó tõ ®ã chuyÓn sang nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn (tû träng ngµnh n«ng nghiÖp d−íi 10%, c«ng nghiÖp 35-40%, dÞch vô 50-60%)
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cơ cấu ngành kinh tế không chỉ giới hạn giữa các ngành có tính chất ổn định. Mà nó luôn luôn thay đổi sao cho phù hợp với sự phát triển của từng thời kỳ.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement