Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyen_tuan_son_15021991
#752897 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n Dù b¸o Ph¸t triÓn KTXH
Ph¹m TiÕn HiÓn - Líp KTPT 43A

PhÇn I
C¥ Së Lý LUËN CñA §Ò TµI

I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña nguån lao ®éng ViÖt Nam
1.
Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
a. D©n sè
: Lµ tæng sè ng−êi ®ang tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ph¹m vi
mét l·nh thæ nhÊt ®Þnh (mét n−íc, mét ch©u lôc hay toµn cÇu…) t¹i mét thêi
®iÓm x¸c ®Þnh.

b. Nguån lao ®éng (hay lùc l−îng lao ®éng)
. Lµ mét bé phËn d©n sè
trong ®é tuæi qui ®Þnh thùc tÕ cã tham gia lao ®éng (®ang cã viÖc lµm), vµ
nh÷ng ng−êi kh«ng cã viÖc lµm nh−ng ®ang tÝch cùc t×m viÖc lµm. Nguån lao
®éng ®−îc biÓu hiÖn trªn hai mÆt sè l−îng vµ chÊt l−îng. Nh− vËy theo kh¸i
niÖm nguån lao ®éng
th× cã mét sè ng−êi ®−îc tÝnh vµo nguån nh©n lùc nh−ng l¹i kh«ng ph¶i lµ
nguån lao ®éng. §ã lµ nh÷ng ng−êi lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm, nh−ng kh«ng
tÝch cùc t×m kiÕm viÖc lµm; nh÷ng ng−êi ®ang ®i häc, nh÷ng ng−êi ®ang lµm
néi trî trong gia ®×nh vµ nh÷ng ng−êi thuéc tÝnh kh¸c(nghØ h−u tr−íc tuæi quy
®Þnh).
CÇn biÕt lµ trong nguån lao ®éng chØ cã bé phËn nh÷ng ng−êi ®ang
tham gia lao ®éng lµ trùc tiÕt gãp phÇn t¹o ra thu nhhËp cña x· héi
2. §Æc ®iÓm cña nguån lao ®éng ë ViÖt Nam hiÖn nay
a. Sè l−îng lao ®éng t¨ng nhanh

Cã sù kh¸c biÖt chñ yÕu gi÷a sù th¸ch thøc ph¸t triÓn mµ c¸c n−íc ®ang
ph¸t triÓn gÆp ph¶i so víi c¸c n−íc ph¸t triÓn lµ sù gia t¨ng ch−a tõng thÊy cña
lùc l−îng lao ®éng. ë hÇu hÕt c¸c n−íc, trung b×nh mçi n¨m sè ng−êi t×m viÖc
lµm t¨ng tõ 2%trë lªn. Sù gia t¨ng nguån lao ®éng liªn quan chÆt chÏ víi viÖc
gia t¨ng d©n sè. Theo sè liÖu tæng ®iÒu tra d©n sè 1-4-1999 d©n sè n−íc ta lµ
76,32 triÖu ng−êi, trong ®ã kho¶ng 39 triÖu ng−êi lµ lùc l−îng lao ®éng chiÕm
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Cơ sở lý luận của đề tài. I. Một số vấn đề lý luạn và thực tiễn của nguồn lao động Việt Nam. 1. Một số khái niệm cơ bản.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement