Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tink_private
#752896 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân cùng kiệt ở ngân hàng phục vụ người cùng kiệt Việt Nam
KILOBOOKS.COM

- 2 -
thu nhËp cao trë lªn giµu cã, bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt ng−êi do m«i tr−êng ®iÒu kiÖn tù
nhiªn, khÝ hËu kh¾c ngiÖt, ®Þa h×nh phøc t¹p thiªn tai mÊt mïa... vµ nhiÒu nguyªn
nh©n kh¸c dÉn tíi ng−ìng cöa ®ãi nghÌo.
Mét trong nh÷ng yªu cÇu bøc sóc hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém lªn nh− mét trë
ng¹i lín ®èi víi hé n«ng d©n nghÌo lµ thiÕu vèn phôc vô cho s¶n xuÊt nhÊt lµ vèn
cho c¸c hé n«ng d©n nghÌo cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh−nh ®ang trong t×nh tr¹ng thiÕu
vèn, nghÌo ®ãi.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã nhµ n−íc ®· co nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch ®¸ng nh»m môc
tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ng©n hµng phôc vô ng−êi nghÌo ®· ra ®êi va ®−îc
thµnh lËp theo nghÞ ®Þnh sè: 525/TTg, ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 1995 cña Thñ t−íng
chÝnh phñ vµ quyÕt ®Þnh sè: 230/Q§-NHg, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1995 cña Thèng
®èc ng©n hµng nhµ n−íc ViÖt Nam.
Tuy nhiªn ®Ó ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ph¶i cÇn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn nh−
vèn lín muèn nh− vËy th× ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng biÖn ph¸p huy ®éng vèn
cô thÓ bªn c¹nh nh÷ng ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng cô thÓ, c¸ch thøc triÓn khai ho¹t
®éng nh− thÕ nµo cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®ã.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, qua t×m hiÓu vµ tra cøu em ®· lùa chän ®Ì tµi nµy:
“Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé n«ng d©n
nghÌo ë ng©n hµng phôc vô ng−êi nghÌo ViÖt Nam”
lµm ®Ò tµi ®Ò ¸n m«n häc
cña em.

Trong ®Ò ¸n nµy chñ yÕu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch
vµ thÓ lÖ cho vay ®èi hé n«ng d©n nghÌo. Do cßn h¹n chÕ trong viÖc nghiªn cøu cho
nªn ®Ò tµi chØ chuyªn vÒ lý luËn, Ýt thùc tÕ chñ yÕu tËp trung vµo vÊn ®Ò huy ®éng
vèn ®Çu t− tÝn dông ®èi víi hé n«ng d©n nghÌo.
§Ò tµi ®−îc chia thµnh 3 phÇn:http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đói nghèo là một hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trường, nó tồn tịa một cách khách quan và nó là vấn đề có tính quy luật. Đặc biệt, ở nước ta trong quá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement