Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Meirion
#752893 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam
KILOBOOKS.COM

1
I. thùc chÊt vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng
c¹nh tranh
.
I.1 kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh

C¹nh
tranh

mét
trong
nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr−êng, lµ n¨ng lùc ph¸t triÓn cña kinh
tÕ thÞ tr−êng. C¹nh tranh cã thÓ ®−îc hiÓu lµ sù ganh ®ua nhau gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp trong viÖc giµnh mét nh©n tè s¶n xuÊt hoÆc kh¸ch hµng nh»m
n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr−êng, ®Ó ®¹t ®−îc mét môc tiªu kinh doanh cô thÓ.
Quan ®iÓm ®Çy ®ñ vÒ c¹nh tranh cã thÓ ®−îc nh×n nhËn nh− sau:” c¹nh
tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh víi nhau dùa trªn chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ t− liÖu s¶n xuÊt nh»m ®¹t ®−îc
nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ tiªu thô cã lîi nhÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.”
I.2. Kh¸i niÖm kh¶ n¨ng c¹nh tranh
.

HiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr−êng
vµ thÞ tr−êng ngµy cµng ®−îc më réng th× cÇn ph¶i cã mét tiÒm lùc ®ñ m¹nh
®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. C¸i ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
mét doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp chÝnh lµ viÖc cã ®−îc c¸c lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c doanh nghiÖp ®èi thñ. C¹nh tranh
®Ó duy tr× vÞ trÝ cña nã mét c¸ch l©u dµi trªn thÞ tr−êng c¹nh tranh, ®¶m b¶o thùc hiÖn møc lîi nhuËn Ýt nhÊt lµ b»ng tû lÖ ®ßi hái cho viÖc thùc hiÖn môc
tiªu cña doanh nghiÖp.
I.3 .Ph©n lo¹i c¹nh tranh
3.1. C¹nh tranh quèc gia
.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sau 15 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo ra được khối lượng nông sản không chỉ đá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement