Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngthbhong
#752891 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng về cạnh tranh trên thị trường bia tại miền Bắc và một số giải pháp trong cạnh tranh của công ty bia Hà Nội
KILOBOOKS.COM

§Ò ¸n m«n häc

2
PhÇn I
Thùc TR¹NG VÒ C¹NH TRANH TR£N THÞ TR¦êng bia
t¹i MiÒn B¾c
1.§Æc ®iÓm vÒ thÞ tr−êng bia t¹i MiÒn B¾c

1.1.§Æc ®iÓm vÒ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng .
NÕu xÐt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,thêi kú kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung
th× chóng ta sÏ kh«ng thÊy næi lªn tÝnh chÊt thêi vô,bëi v× c«ng ty bia Hµ Néi s¶n xuÊt theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ n−íc.Trong c«ng ty Bia Hµ Néi,s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh lµ bia h¬i,bia chai vµ bia lon.Nh−ng tõ khi nhµ m¸y ®· ®−îc Bé N«ng NhiÖp vµ C«ng NghiÖp thùc phÈm quyÕt ®Þnh cho phÐp thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp cã t− c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ(th¸ng 6/1989) th× nhµ m¸y ®· cã nhiÒu c¶i c¸ch trong qu¶n lý còng nh− trong c¸c chiÕn l−îc kinh doanh cña m×nh.C«ng ty ®· cã phßng ban nghiªn cøu vÒ thÞ tr−êng còng nh− ®Æc ®iÓm,nhu cÇu mong muèn cña ng−êi tiªu dïng. Trªn thùc tÕ,do thu nhËp cña ng−êi d©n ngµy cµng cao,®êi sèng ngµy mét c¶i thiÖn,nªn nhu cÇu thÞ tr−êng bia ngµy mét t¨ng lªn. Ng−êi tiªu dïng bia trªn thÞ tr−êng miÒn b¾c hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i thÞ hiÕu kh¸c nhau,nh−ng nh×n chung ta cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm sau: Nhãm 1:TËp hîp nh÷ng ng−êi thÝch uèng lo¹i bia cã nång ®é nhÑ,dÔ uèng vµ uèng nhiÒu kh«ng bÞ say.§©y lµ nh÷ng ng−êi uèng bia kÐm vµ phÇn lín lµ phô n÷,vµ sù tiÖn dông cña hä lµ vµo nh÷ng dÞp lÔ, tÕt,hoÆc nh÷ng buæi liªn hoan héi häp. Nhãm 2:TËp hîp nh÷ng ng−êi thÝch uèng bia lo¹i nÆng,nhiÒu cån.§©y chñ yÕu lµ nh÷ng ng−êi uèng ®−îc bia vµ nh÷ng ng−êi nghiÖn bia.Tuy vËy hä lµ nh÷ng ng−êi tiªu dïng kh«ng nhiÒu. Nhãm 3:Gåm nh÷ng ng−êi thÝch uèng lo¹i bia cã vÞ ®Ëm võa ph¶I,võa ®Ó gi¶i kh¸t,võa t¹o thªm sù ngon miÖng trong c¸c b÷a ¨n.§©y thùc sù lµ nhãm tiªu dïng lín v× hä dïng th−êng xuyªn vµ nhiÒu. Ngoµi thÞ hiÕu,thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng còng t¸c ®éng m¹nh ®Õn tiªu thô.Nh÷ng ng−êi cã thu nhËp cao th−êng tiªu dïng bia ngon,tiÖn lîi trong tiªu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Thực trạng về cạnh tranh trên thị trường bia tại miền Bắc. 1. Đặc điểm về thị trường bia tại miền Bắc. 1.1. Đặc điểm về thị hiếu của người tiêu dùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement