Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangtutinhyeu_lc2007
#752889 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam
KILOBOOKS.COM


2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
§Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng dÇu má thÕ giíi, nguyªn
nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng, ®ång thêi chØ ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n mµ
biÕn ®éng ®ã t¹o ra cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam. Tõ ®ã
®−a ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu mÆt hµng nµy.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi t−îng nghiªn cøu lµ thÞ tr−êng dÇu má thÕ giíi, ®Æc ®iÓm còng nh−
nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng nµy; nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña xuÊt
khÈu dÇu má ViÖt Nam do sù biÕn ®éng nµy t¹o ra.
- Ph¹m vi nghiªn cøu lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam tõ n¨m
1991 trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 2003 vµ 2004.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
VËn dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö kÕt hîp víi
thèng kª, ph©n tÝch ®Ó tõ ®ã rót ra c¸c kÕt luËn lµm c¬ së ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p
lµm c¬ së cho viÖc nghiªn cøu.
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn vµ phô lôc tham kh¶o, ®Ò tµi gåm nh÷ng phÇn
sau:
Ch−¬ng I: Tæng quan chung vÒ dÇu má vµ thÞ tr−êng dÇu má
Ch−¬ng II: T¸c ®éng cña sù biÕn ®éng thÞ tr−êng dÇu má thÕ giíi ®èi víi ho¹t
®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hÝÖu qña ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má
cña ViÖt Nam tr−íc biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng dÇu má thÕ giíi

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Tổng quan về dầu mỏ và thị trường dầu mỏ. Chương II: Tác động của sự biến động thị trường dầu mỏ thế giới đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement