Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lina_232000
#752876 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xu hướng phát triển của thị trường xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc Tr−êng ®¹i häc KTQD
2
PhÇn I
Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n vµ thÞ tr−êng xuÊt
khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam

1. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam trong thêi
gian qua.
1.1. C¸c s¶n phÈm thñy s¶n chñ yÕu

NÕu nh− thêi kú 1985-1995, chóng ta ph¶i dùa vµo mét s¶n phÈm chñ
yÕu lµ t«m ®«ng block thì Tõ n¨m 1995 trë ®i, tû lÖ t«m ®«ng gi¶m, c¸c s¶n
phÈm t¨ng nhanh nh− c¸ ®«ng l¹nh c¸c lo¹i, mùc vµ b¹ch tuéc ®«ng l¹nh vµ ph¬i kh«. §Õn nay t«m ®«ng vÉn cßn lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu sè mét víi tæng trÞ gi¸ xuÊt khÈu t¨ng lªn rÊt nhanh tõ 59 triÖu USD n¨m 1985 lªn 775 triÑu USD n¨m 2001, nh−ng tû träng ®· gi¶m ®i 34% so víi c¸ch ®©y 15
n¨m. §iÒu ®¸ng chó ý lµ trøoc ®©y c¸c s¶n phÈm c¸ Ýt ®−îc chó ý th× gÇn ®©y c¸c s¶n phÈm c¸ ®«ng l¹nh, c¸ t−íi, c¸ phi-lª ®−îc chó trong h¬n. HiÖn
nay gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸ ®«ng ®· chiÕm tû träng 20%. N¨m 2001 mùc kh« ®· trë thµnh mét mÆt hµng−êi xuÊt khÈu lín thø 3 ®¹t 144 triÖu USD.
B¶ng 1: XuÊt khÈu thuû s¶n n¨m 2004 theo tõng mÆt hµng
năm 2003
năm 2004
Các mặt hàng
Sản lượng
Giá trị
Sản lượng
Giá trị
B¹ch tuéc ®«ng l¹nh 20583.48
35183937
35688.49
71103642
C¸ ®«ng l¹nh
74093.14
221947692
165596.3
464727235
C¸ kh«
12906.8
36844382
14755.54
47916251
C¸ ngõ
14475.71
58592912
20783.76
55054959
Mùc ®«ng l¹nh
21069.73
80707667
26726.62
96517102
Mùc kh«
18109.76
153809866
9793.97
65420451
Ruèc kh«
2743.67
3802902
6927.17
5208457
C¸c mÆt hµng kh¸c
211505,45 1186596396 280271.9
805948097
Tổng số 375490.7
1777485754 560543.8
1611896194
Nguồn
: Trung t©m thị trường KHKT và kinh tế thuỷ sản-Bộ thuỷ sản
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản và thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. Phần II: Xu hướng và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement