Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0k_ju_a
#752869 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Bµi tiÓu luËn n¨m thø nhÊt Hoa Lan Anh
Bµi tiÓu luËn n¨m thø nhÊt Hoa Lan Anh
Bµi tiÓu luËn n¨m thø nhÊt Hoa Lan Anh
Bµi tiÓu luËn n¨m thø nhÊt Hoa Lan Anh

2
ViÖt Nam lµ ®Êt n−íc cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ nguån lùc du lÞch c¶ vÒ tù
nhiªn lÉn nh©n v¨n. Kh¸ch n−íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam ®Òu ®¸nh gi¸ cao vÎ ®Ñp ®Êt n−íc ta. Hµng lo¹t c¸c ®Þa danh cã thÓ sö dông phôc vô kh¸ch du lÞch, bªn c¹nh ®ã nhiÒu ®iÓm vÉn cßn ch−a ®−îc khai th¸c. ThËt khã mµ liÖt kª hÕt tÊt c¶ nh÷ng ®iÓm cã søc thu hót kh¸ch.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña du lÞch nãi chung, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
du lÞch sinh th¸i ViÖt Nam còng ph¸t triÓn nhanh chãng. Bªn c¹nh nh÷ng tiÒm n¨ng vµ triÓn väng, sù ph¸t triÓn cña du lÞch sinh th¸i ë ViÖt Nam còng ®ang ®øng tr−íc nh÷ng th¸ch thøc to lín.
ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi Thùc tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch sinh
th¸i ë ViÖt Nam
, víi mong muèn ®−îc t×m hiÓu thªm nhiÒu kiÕn thøc c¶ vÒ
kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi vµ m«i tr−êng sinh th¸i. Do ®iÒu kiÖn cã h¹n, em xin ®−îc giíi h¹n néi dung ®Ò tµi cña m×nh trong hai lÜnh vùc:
1.
TiÒm n¨ng, thùc tr¹ng vÒ du lÞch sinh th¸i trong c¸c khu b¶o tån
quèc gia.
2.
TiÒm n¨ng, thùc tr¹ng cña du lÞch biÓn.
§ång thêi còng nªu ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn du lÞch
sinh th¸i ë ViÖt Nam.
Em xin c¶m ¬n TS. Ph¹m thÞ NhuËn, cïng c¸c thÇy, c« trong khoa
QTKD Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n Tr−êng ®¹i häc KTQD Hµ néi ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n th− viÖn tr−êng §¹i häc KTQD - n¬i ®· cung cÊp nh÷ng tµi liÖu ®Ó em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
VN là đất nước có nhiều tiềm năng về nguồn lực du lịch cả về tự nhiên lẫn nhân văn. Khách nước ngoài đến Việt Nam đều đánh giá cao vẻ đẹp đất nước ta
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement