Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoclan8309
#752868 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Sản phẩm dệt may xét từ góc độ marketing và các giải pháp về sản phẩm trong hoạt động mar của công ty may chiến thằng
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

2
nghiÖp kh«ng bÞ ph¸ s¶n,më réng thÞ tr−êng,chiÕn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn, thÕ lùc cña m×nh trªn thÞ tr−êng.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña s¶n phÈm ®èi víi sù thµnh c«ng cña
doanh nghiÖp do ®ã em ®· chän ®Ò tµI trªn víi môc ®Ých ®−a s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng cã chÊt l−îng tèt vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr−êng.kh«ng nh÷ng
thÕ cÇn ph¶i t¹o ra s¶n phÈm lý t−ëng cho c«ng ty gióp b¾t kÞp víi nhu cÇu lu«n thay ®æi cña ng−êi tiªu dïng vµ c¹nh tranh v÷ng trªn thÞ tr−êng viÖt Nam.
§Ó lµm ®−îc ®iÌu ®ã cÇn ph¶I cã hÖ thèng th«ng tin chÝnh x¸c vÒ nhu cÇu thÞ tr−êng tõ ®ã ®−a ra chiÕn l−îc marketing thÝch hîp cho s¶n phÈm cña c«ng ty nh»m t¹o sù kh¸c biÖt còng nh− ®Ó l¹i Ên t−îng tèt trong t©m trÝ ng−êi tiªu dïng.
Víi xu thÕ më réng thÞ tr−êng,t¨ng thÞ phÇn th× ph¹m vi nghiªn cøu cña
em lµ thÞ tr−êng Hµ Néi n¬i mµ c«ng ty ®Æt trô së chÝnh. Ngoµi ra cÇn quan t©m ®Õn c¸c ®èi t¸c lµm ¨n cña c«ng ty nh−: CHLB§, Nga, Mü, Hµn Quèc, NhËt, EU…
§Ò tµi:
S¶n phÈm dÖt may xÐt tõ gãc ®é marketing vµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ s¶n
phÈm trong ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty may chiÕn th¾ng

Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, ®Ò tµi ®−îc chia lµm ba
phÇn:
PhÇn I: S¶n phÈm dÖt may xÕt tõ gãc ®é marketing PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ s¶n phÈm dÖt may cña c«ng ty ChiÕn Th¾ng. PhÇn III: ThÞ tr−êng s¶n phÈm dÖt may vµ c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn s¶n
phÈm cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy: NguyÔn H÷u Lai ®· h−íng dÉn em thùc
hiÖn tèt ®Ò tµi nµy vµ toµn bé c¸n bé cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một công ty dù có đưa ra nhiều chiến lược khác nhau hay hệ thống quảng cáo tốt, giả cả hợp lý nhưng nếu sản phẩm cua họ không thỏa mãn được những gì mà người ti
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement