Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhldxh
#752866 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Khái quát về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
KILOBOOKS.COM

4
®−êng lèi chung ®Ó gióp c¸c kiÓm to¸n viªn hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña hä trong cuéc kiÓm to¸n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· qua. Chóng bao gåm viÖc suy xÐt vÒ c¸c ®øc tÝnh nghÒ nghiÖp nh− tÝnh ®éc lËp vµ n¨ng lùc, c¸c quy ®Þnh cña qu¸ tr×nh b¸o c¸o vµ b»ng chøng.
Do quan hÖ gi÷a chñ thÓ víi kh¸ch thÓ kiÓm to¸n vµ ®èi t−îng cô thÓ cña
kiÓm to¸n kh¸c nhau nªn chuÈn mùc cô thÓ ®Ó ®IÒu chØnh c¸c quan hÖ ®ã còng kh¸c nhau, ch¼ng h¹n chuÈn mùc cô thÓ dïng ®Ó ®IÒu tiÕt c¸c chñ thÓ kiÓm to¸n kh¸c nhau nh− kiÓm to¸n Nhµ n−íc, kiÓm to¸n ®éc lËp vµ kiÓm to¸n néi bé. Còng tõ ®ã chuÈn mùc kiÓm to¸n cã thÓ ®−îc biÓu hiÖn bëi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau song cã thÓ quy vÒ hai h×nh thøc c¬ b¶n ®ã lµ luËt kiÓm to¸n vµ hÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n cô thÓ.
Nh− vËy, h×nh thøc ph¸p lý cao nhÊt cña chuÈn mùc kiÓm to¸n lµ luËt kiÓm
to¸n ban hµnh bëi c¬ quan lËp ph¸p (Quèc héi) sau ®ã lµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy d−íi luËt do c¬ quan cña Nhµ n−íc ban hµnh. Víi c¸c chuÈn mùc lo¹i nµy, tÝnh ph¸p lý cña quy ®Þnh ®¹t møc cao vµ cã ý nghÜa ®IÒu tiÕt c¸c hµnh vi cña nhiÒu phÝa cã liªn quan. V× vËy, h×nh thøc nµy bao hµm nh÷ng quy ®Þnh chung nhÊt víi tÝnh ph¸p lý cao cho kiÓm to¸n Nhµ n−íc vµ kiÓm to¸n ®éc lËp. HiÖn nay, h×nh thøc nµy ®−îc øng dông phæ biÕn ë c¸c n−íc T©y ¢u.
Tuy nhiªn, h×nh thøc phæ biÕn vÉn lµ c¸c chuÈn mùc chung vÒ nghÒ nghiÖp
sö dông trong kiÓm to¸n tµi chÝnh. Theo nghÜa réng th× chóng bao gåm nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô, vµ vÒ viÖc xö lý c¸c mèi quan hÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. chóng cßn bao hµm c¶ nh÷ng h−íng dÉn, nh÷ng gi¶i thÝch vÒ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó kiÓm to¸n viªn cã thÓ ¸p dông trong thùc tÕ, ®Ó ®o l−êng vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng viÖc kiÓm to¸n. Th«ng th−êng, d−íi h×nh thøc hÖ thèng chuÈn mùc nghÒ nghiÖp cô thÓ, c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n nµy ®Òu do c¸c tæ chøc hiÖp héi nghÒ nghiÖp nghiªn cøu, so¹n th¶o vµ ban hµnh cho tõng lo¹i h×nh kiÓm to¸n hoÆc cho kiÓm to¸n nãi chung.
C¸c lo¹i chuÈn mùc kiÓm to¸n ®−îc ban hµnh phï hîp víi tÝnh ®a d¹ng cña
b¶n chÊt kiÓm to¸n. Ch¼ng h¹n, chuÈn mùc kiÓm to¸n ®−îc thõa nhËn réng r·i ¸p dông cho kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh, chuÈn mùc x¸c thùc ¸p dông cho c¸c dÞch vô x¸c thùc th«ng tin, chuÈn mùc vÒ t− vÊn ¸p dông cho lo¹i h×nh dÞch vô t− vÊn, chuÈn mùc thùc hµnh nghiÖp vô ®èi víi kiÓm to¸n néi bé ¸p dông cho kiÓm to¸n néi bé, chuÈn mùc kiÓm to¸n Nhµ n−íc ¸p dông cho kiÓm to¸n Nhµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về những thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng phương pháp kỹ uật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement