Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By MV_R
#752865 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hiệu hàng, bao gói và các đặc điểm khác của sản phẩm
KILOBOOKS.COM
HiÖu hµng, bao gãi vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña s¶n phÈm

Trang : 2
hiÖu hµng Ralph Lauren’s Polo. Green Giant (s¶n phÈm rau qu¶ ®ãng hép vµ −íp
l¹nh) vµ arm&Hammer (soda nãng) võa lµ tªn hiÖu hµng võa lµ m¸c hiÖu hµng.
Mét th−¬ng hiÖu lµ mét hiÖu hµng ®−îc mét ng−ßi b¸n chÊp nhËn vµ ®−îc
b¶o hé hîp ph¸p. Mét th−¬ng hiÖu bao gåm kh«ng chØ lµ m¸c hiÖu hµng, nh− nhiÒu ng−êi vÉn nghÜ, mµ cßn gåm c¶ tªn hiÖu hµng. LuËt Lanham n¨m 1946 cho phÐp c¸c c«ng ty ®¨ng kÝ th−¬ng hiÖu ®−îc chÝnh quyÒn liªn bang b¶o hé, tr¸nh sù sö dông vµ l¹m dông nã cña c¸c c«ng ty kh¸c. B¶n söa ®æi cña LuËt Th−¬ng HiÖu cã hiÖu lùc tõ n¨m 1989 nh»m nhÊn m¹nh hÖ thèng ®¨ng kÝ th−¬ng hiÖu ®¶m b¶o cho lîi Ých cña c¸c c«ng ty Hoa kú.
Mét ph−¬ng ph¸p ®Ó ph©n lo¹i c¸c hiÖu hµng lµ dùa trªn c¬ së cña nh÷ng
ng−êi së h÷u chóng. Do ®ã chóng ta cã hiÖu hµng cña nhµ s¶n xuÊt, hiÖu hµng cña c¸c nhµ trung gian
vµ sau ®ã lµ sù së h÷u cña c¸c nhµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ.
Florsheim(giµy), Prozac (thuèc lµm gi¶m ho¹t ®éng cña Elli& Company), Courtyard by Marriott ( phßng cho thuª) vµ Valujet (h·ng hµng kh«ng gi¶m gi¸) lµ nh÷ng hiÖu hµng cña nhµ s¶n xuÊt, cßn Lucerne (®−êng tho¸t hiÓm), Craftsman (Sears) vµ Penncrest (J.C.Penney) lµ nh÷ng hiÖu hµng cña nhµ trung gian.
ThuËt ng÷ quèc gia vµ t− nh©n ®−îc sö dông ®Ó miªu t¶ mét c¸ch t¸ch biÖt sù
së h÷u hiÖu hµng cña nhµ s¶n xuÊt vµ trung gian. Tuy nhiªn, nh÷ng nhµ chuyªn m«n Marketing −a dïng thuËt ng÷ Nhµ s¶n xuÊt-nhµ trung gian h¬n. VÝ dô nh−: mét hiÖu hµng ®å ¨n gia cÇm ®−îc b¸n ë 3 bang bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt nhá Birmingham, Alabama ®−îc gäi lµ hiÖu hµng quèc gia, cßn nh÷ng hiÖu hµng cña Wal-mart vµ Sears lµ hiÖu hµng t− nh©n. §iÒu nµy nhÊn m¹nh, lµm râ h¬n ý nghÜa cña hai thuËt ng÷ nµy.

LÝ do dïng hiÖu hµng:
§èi víi ng−êi tiªu dïng
th× hiÖu hµng gióp cho viÖc nhËn biÕt hµng ho¸ vµ
dÞch vô mét c¸ch dÔ dµng h¬n. HiÖu hµng trî gióp ng−êi mua s¾m chän lùa nhanh chãng mét siªu thÞ, mét cöa hµng b¸n lÎ hoÆc mét cöa hµng gi¶m gi¸ vµ gióp cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh mua b¸n. HiÖu hµng ®ång thêi còng b¶o ®¶m cho c¸c kh¸ch hµng r»ng: hä sÏ nhËn ®−îc chÊt l−îng kh«ng ®æi nÕu lÇn sau còng mua s¶n phÈm víi hiÖu hµng ®ã.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiệu hàng là 1 từ mang tính tổng quát, nó hàm chứa những nghĩa khác hẹp hơn. một hiệu hàng là 1 tên, 1 mác được thiết kế để nhận biết sản phẩm của 1 hay 1 nhóm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement