Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bich_tram2401
#752864 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối hoạt động của DN yếu kém
KILOBOOKS.COM


3
Lêi nãi ®Çu

Chóng ta ®ang sèng trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kØ 21. Qu¸ tr×nh
héi nhËp cña n−íc ta víi khu vùc vµ thÕ giíi còng ch−a thËt lµ nhiÒu nh−ng
còng kh«ng ph¶i lµ qu¸ Ýt. Bëi vËy mçi mét doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn
vµ tån t¹i th× ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong m«i tt−êng kinh doanh kh¾c
nghiÖt nh− hiÖn nay. §iÒu ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét tr×nh ®é
qu¶n lý tèt nãi chung hay tr×nh ®é ®iÒu phèi tèt nãi riªng. Do ®ã yªu cÇu
®Æt ra lµ c¸c c¸n bé chñ chèt ph¶i cã tr×nh ®éi ®iÒu phèi tèt. ViÖc ®ã sÏ t¸c
®éng tÝch cùc ®Õn bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ tøc nh÷ng ng−êi lao ®éng. KÕt qu¶
thu ®−îc sÏ rÊt lín. Cßn ng−îc l¹i sÏ dÉn ®Õn t©m lý kh«ng tèt cho ng−êi
lao ®éng. KÕt qu¶ lµ s¶n xuÊt sÏ ®i xuèng vµ doanh nghiÖp sÏ gÆp thÊt b¹i.
§Ó t×m hiÓu ¶nh h−ëng vÊn ®Ò qua l¹i ®ã chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ tr×nh ®é
®iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ vµ quan hÖ
nh©n qu¶ gi÷a chóng.
Bµi tiÓu luËn cña em gåm cã hai phÇn:
PhÇn 1 : §iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
PhÇn 2 : BÇu kh«ng khÝ tËp thÓ doanh nghiÖp
.
Hµ Néi ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004
Sinh viªn thùc hiÖnhttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ta biết rằng điều phối là cho vận hành, phối hợp tất cả các hoạt động trong tổ chức đã được thiết kế nhằm thực hiên những gì đã hoạch định. điều phối hoạt động
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement