Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By handoi
#752863 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phân tích chi phí lợi ích của dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại huyện Thanh Trì, Hà Nội
KILOBOOKS.COM


2
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Thanh Tr× ®· vµ ®ang cã nh÷ng b−íc nh¶y lín, tèc ®é ®« thÞ hãa nhanh chãng. Tèc ®é gia t¨ng d©n sè còng kh¸ cao. Khu c«ng nghiÖp VÜnh Tuy,c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp nh− c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, xi m¨ng…, khu nghÜa trang V¨n §iÓn…vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, sinh ho¹t kh¸c ®ang lµm cho chÊt l−îng n−íc ngät cña HuyÖn Thanh Tr× bÞ suy gi¶m nghiªm träng. MÆt kh¸c v× lµ mét thµnh phè ë phÝa Nam cña Thñ ®«, do ®Æc ®iÓm tù nhiªn, Thanh Tr× ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu nguån « nhiÔm cña Thñ ®« nh− n−íc th¶i, khÝ th¶i… V× vËy, trong nhiÒu n¨m qua c¸c cÊp l·nh ®¹o tõ Trung −¬ng ®Õn Thµnh phè ®Òu quan t©m gi¶i quyÕt nguån n−íc s¹ch cho nh©n d©n Thanh Tr×. Trong mét thêi gian dµi, Ch−¬ng tr×nh n−íc sinh ho¹t n«ng th«n víi sù tµi trî cña UNICEF ®· khoan cho n«ng d©n hµng ngh×n giÕng khoan l¾p b¬m tay. Tuy nhiªn rÊt nhiÒu trong sè ®ã ®· kh«ng cßn ho¹t ®éng n÷a do kü thuËt. MÆt kh¸c, nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc còng chØ ra r»ng lo¹i h×nh giÕng khoan tay nµy lµ mét t¸c nh©n g©y ph¸ huû m«i tr−êng rÊt m¹nh, v× do ®a sè chóng kh«ng ®−îc xö lý kü thuËt tèt – chóng lµ con ®−êng dÉn n−íc chÊt l−îng xÊu ë bªn trªn x©m nhËp xuèng tÇng n−íc chÝnh bªn d−íi, g©y ph¸ huû chÊt l−îng n−íc c¸c tÇng s©u. ChÝnh v× t×nh tr¹ng Êy mµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Trung −¬ng vµ Thµnh phè còng kh«ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m« h×nh cÊp n−íc cho hé gia ®×nh b»ng c¸c giÕng khoan tay n÷a. ViÖc cÊp n−íc sinh ho¹t cho c«ng d©n ngo¹i thµnh ®−îc thùc hiÖn b»ng m« h×nh “hÖ thèng cÊp n−íc tËp trung”, cßn ®−îc gäi lµ nhµ m¸y n−íc mini. B»ng nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau, ®Õn nay, toµn huyÖn Thanh Tr× ®· x©y dùng ®−îc hÖ thèng cÊp n−íc tËp trung, kh«ng kÓ nhµ m¸y n−íc V¨n §iÓn, víi tæng c«ng suÊt lµ 7900 m
3
/ng.®. C¸c hÖ thèng nµy ®· gi¶i quyÕt ®−îc mét
phÇn nhu cÇu n−íc sinh ho¹t cña nh©n d©n trong huyÖn. Tuy nhiªn, so víi d©n sè h¬n 222.598 ng−êi th× l−îng n−íc ®ã vÉn cßn thiÕu nhiÒu. VÉn cßn 8 x· “tr¾ng” ch−a cã hÖ thèng cÊp n−íc. Víi nh÷ng x· ®«ng d©n th× mét nhµ m¸y mini lµ kh«ng ®ñ. §Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu n−íc s¹ch cho nh©n d©n huyÖn Thanh Tr× th× trong t−¬ng lai cÇn cã 13 nhµ m¸y n−íc mini c¸c quy m« kh¸c nhau n÷a.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ta biết rằng, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm là nguồn gốc chủ yếu gây ra các bệnh tât, ảnh hưởng đến sức khỏe và lao động của người dân, gây ra tình trạng suy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement