Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kameron
#752862 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
Líp KiÓm to¸n 42A – Khoa KÕ to¸n
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç Quèc TuyÓn.
B. Néi dung
I. Kh¸i qu¸t vÒ chuÈn bÞ kiÓm to¸n.
1.1
. Kh¸i niÖm.
ChuÈn bÞ kiÓm to¸n lµ b−íc c«ng viÖc ®Çu tiªn cña tæ chøc c«ng t¸c kiÓm to¸n
nh»m t¹o ra tÊt c¶ tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ tr−íc khi thùc hµnh kiÓm to¸n. §©y lµ c«ng viÖc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh chÊt l−îng kiÓm to¸n. Giai ®o¹n chuÈn bÞ kiÓm to¸n ®−îc chia thµnh hai giai ®o¹n nhá lµ:
Giai ®o¹n tiÒn lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. Giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n.
1.2. Vai trß, vÞ trÝ cña giai ®o¹n chuÈn bÞ kiÓm to¸n trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh.
Giai ®o¹n chuÈn bÞ lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn trong mét cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi
chÝnh nã chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vÒ mÆt vËt chÊt, con ng−êi ®Ó tiÕn hµnh mét cuéc kiÓm to¸n. Nã cã vai trß quan träng, chi phèi tíi chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ chung cña toµn bé cuéc kiÓm to¸n. ý nghÜa cña giai ®o¹n tiÒn lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n lµ: t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu, ph¹m vi cña cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. C«ng ty kiÓm to¸n lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ h¹n chÕ ®−îc nh÷ng rñi ro, nh÷ng bÊt ®ång víi kh¸ch hµng kiÓm to¸n. ý nghÜa cña giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch ®−îc thÓ hiÖn ë mét sè ®iÓm sau:
LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n gióp kiÓm to¸n viªn thu thËp
®−îc c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n ®Çy ®ñ vµ cã gi¸ trÞ lµm c¬ së ®Ó ®−a ra c¸c ý kiÕn x¸c ®¸ng vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh, tõ ®ã gióp c¸c kiÓm to¸n viªn h¹n chÕ nh÷ng sai sãt, gi¶m thiÓu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ gi÷ v÷ng ®−îc uy tÝn nghÒ nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng.
KÕ ho¹ch kiÓm to¸n gióp c¸c kiÓm to¸n viªn phèi hîp
hiÖu qu¶ víi nhau còng nh− phèi hîp hiÖu qu¶ víi c¸c bé phËn cã liªn quan nh− bé phËn: kiÓm to¸n néi bé, c¸c chuyªn gia bªn ngoµi.... §ång thêi qua sù phèi hîp hiÖu qu¶ ®ã, kiÓm to¸n viªn cã thÓ tiÕn hµnh cuéc kiÓm to¸n theo ®óng ch−¬ng tr×nh ®· lËp víi c¸c chi phÝ ë møc hîp
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chuẩn bị kiểm toán là bước công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tất cả tiền đề và điều kiện cụ thể trước khi thực hành kiểm toán. đây l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement