Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hotboy_hongkong_chimmocdaylong9x
#752854 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển DN và sự tăng trưởng của nền kinh tế
KILOBOOKS.COM
muèn. Néi dung cña dù ¸n ®Çu t− ®−îc thÓ hiÖn trong luËn chøng kinh tÕ –
kü thuËt, lµ v¨n b¶n ph¶n ¸nh trung thùc, chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ
tr−êng, m«i tr−êng kinh tÕ – kü thuËt vµ m«i tr−êng ph¸p lý, vÒ t×nh h×nh tµi
chÝnh…
§Ó ®¸p øng môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u, doanh
nghiÖp cÇn cã chiÕn l−îc trong viÖc t×m kiÕm vµ lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t−.
NÕu kh«ng cã nh÷ng ý t−ëng míi vµ dù ¸n ®Çu t− míi, doanh nghiÖp sÏ
kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®−îc, ®Æc biÖt lµ trong m«i tr−êng c¹nh tranh
khèc liÖt hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng ®ßi hái
ph¶i nghiªn cøu kü thÞ tr−êng vµ cã nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu t− thÝch hîp nh»m
gia t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
Tuú theo môc ®Ých cña mçi doanh nghiÖp nh»m ph¸t triÓn s¶n phÈm
míi, kÐo dµi tuæi thä s¶n phÈm hay lµm t¨ng kh¶ n¨ng thu lîi cho s¶n phÈm
hiÖn cã mµ cã thÓ ph©n lo¹i ®Çu t− doanh nghiÖp theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c
nhau. Theo c¬ cÊu tµi s¶n ®Çu t− cã thÓ ph©n lo¹i ®Çu t− cña doanh nghiÖp
thµnh:
§Çu t− tµi s¶n cè ®Þnh, ®©y lµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− nh»m mua s¾m, c¶i
t¹o, më réng tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. §Çu t− tµi s¶n cè ®Þnh th−êng
chiÕm tû träng lín trong tæng ®Çu t− cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh
nghiÖp s¶n xuÊt. Lo¹i ®Çu t− nµy bao gåm: ®Çu t− x©y l¾p; ®Çu t− mua s¾m
m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Çu t− tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c.
§Çu t− tµi s¶n l−u ®éng, ®©y lµ kho¶n ®Çu t− nh»m h×nh thµnh c¸c tµi
s¶n l−u ®éng cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp ®−îc tiÕn hµnh b×nh th−êng. Nhu cÇu ®Çu t− vµo tµi s¶n l−u
®éng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; vµo nhu
cÇu t¨ng tr−ëng cña doanh nghiÖp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia. đê thực hiện và duy trì được mục tiêu đó, mỗi nước sẽ có những chính sách và những bước đi phù hợp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement