Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By juicy_fruit1210
#752838 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
KILOBOOKS.COM

2
em ®· chän ®Ò tµi: “T×m hiÓu chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c− khi
Nhµ n−íc thu håi ®Êt trong thêi gian qua ë ViÖt Nam” víi mong muèn
cã ®−îc c¸i nh×n bao qu¸t vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i cña n−íc ta qua
c¸c chÆng ®−êng ph¸t triÓn, ®¨c biÖt lµ nghÞ ®Þnh 22/N§-CP, tõ ®ã ®Ò xuÊt
mét sè kiÕn nghÞ ®Ó chÝnh s¸ch ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

KÝnh th−a ThÇy TS. Hoµng V¨n C−êng – gi¸m ®èc trung t©m ®µo t¹o
®Þa chÝnh vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n, gi¸o viªn trùc tiÕp h−íng dÉn vµ
gi¶ng d¹y em nhiÒu m«n häc trong thêi gian qua! MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt
søc nh−ng v× t×nh tr¹ng søc khoÎ kh«ng ®−îc tèt vµ h¹n chÕ nhiÒu vÒ thêi
gian nªn ch¾c ch¾n ®Ò ¸n cßn nhiÒu ®iÓm thiÕu sãt, v× vËy em rÊt mong
®−îc sù th«ng c¶m vµ gãp ý cña thÇy ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn h¬n vµ em
cã thÓ thùc hiÖn tèt h¬n vµo nh÷ng lÇn nghiªn cøu sau. Em xin ch©n thµnh
c¶m ¬n sù d¹y dç, chØ b¶o tËn t×nh cña ThÇy trong thêi gian qua!. KÝnh
chóc ThÇy dåi dµo søc khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t trong cuéc sèng ®Ó
tiÕp tôc sù nghiÖp trång ng−êi vinh quang mµ §¶ng vµ nh©n d©n giao phã!

Cuèi cïng em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c quý ThÇy, C« gi¸o trong trung
t©m cïng tËp thÓ líp §Þa chÝnh 43 ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho em rÊt
nhiÒu trong thêi gian ®iÒu trÞ bÖnh còng nh− trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i
tr−êng!http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chính sách đền bù tái định cư qua các chặng đường phát triển đã có những tiến bộ, đã giải quyết được phần nào vấn đề thực tiễn công tác đền bù GPMB
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement