Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By oanh12ls
#752837 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thực trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn FDI vào Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
PhÇn I
lÝ luËn chung

1. C¸c kh¸i niÖm vÒ ®Çu t−.
a. §Çu t−.
§Çu t− lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ, lµ mét bé phËn cña s¶n xuÊt- kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nã cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc t¨ng tiÒm lùc
cña nÒn kinh tÕ nãi chung cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng, lµ ®éng lùc ®Ó
thóc ®Èy x· héi ®i lªn. Do vËy, trø¬c hÕt cÇn t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ ®Çu t−.
Kh¸i niÖm:
§Çu t− lµ sù bá ra, sù hy sinh nh÷ng nguån lùc ë hiÖn t¹i (tiÒn, søc lao
®éng, cña c¶i vËt chÊt, trÝ tuÖ ...) nh»m ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ cã lîi cho chñ
®Çu t− trong t−¬ng lai.
VÒ mÆt ®Þa lý, cã h¸i lo¹i ho¹t ®éng ®Çu t−:
-
Ho¹t ®éng ®Çu t− trong n−íc.
-
Ho¹t ®éng ®Çu t− níc ngoµi.
b. §Çu t− n−íc ngoµi.
b.1. Kh¸i niÖm.
§Çu t− n−íc ngoµi lµ ph−¬ng thøc ®Çu t− vèn, tµi s¶n ë n−íc ngoµi ®Ó
tiÕn hµnh s¶n xuÊt- kinh doanh , dÞch vô víi môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn vµ
nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh.
b.2 B¶n chÊt vµ h×nh thøc ®Çu t− n−íc ngoµi.
XÐt vÒ b¶n chÊt, ®Çu t− n−íc ngoµi lµ nh÷ng h×nh thøc xuÊt khÈu t− b¶n,
mét h×nh thøc cao h¬n xuÊt khÈu hµng ho¸. Tuy nhiªn, hai h×nh thøc xuÊt
khÈu nµy l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, hç trî vµ bæ sung nhau trong
chiÕn l−îc x©m nhËp, chiÕm lÜnh thÞ tr−êng cña c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi.
Ho¹t ®éng bu«n b¸n hµng ho¸ ë n−íc së t¹i lµ b−íc ®i t×m kiÕm thÞ tr−êng,
t×m hiÓu luËt lÖ ®Ó cã c¬ së ra quyÕt ®Þnh ®Çu t−. Ng−îc l¹i, ho¹t ®éng ®Çu t−
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vốn nước ngoài là 1 nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết cho quá trình CNH-HĐH ở bất kỳ 1 nước hay 1 nền kinh tế đang phát triển nào. đặc biệt là trong giai đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement