Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Fabio
#752836 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n KTLD
§ç Thanh B×nh

2
2.Môc tiªu nghiªn cøu

Lµm râ thùc tr¹ng d¹y nghÒ t×nh h×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao
®éng giai ®o¹n 1996_2003 , ph©n tÝch nh÷ng thµnh tùu , yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n - Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng nµy vµ dù b¸o nhu cÇu lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ ®Õn 2010 ®Ó ®−a ra nh÷ng ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p ®Õn n¨m 2010 3.§«Ý t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §Ò tµi nghiªn cøu tËp trung vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng d¹y nghÒ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng , sè liÖu lÊy trong giai ®o¹n 1996_2003
đề
tài: Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động ở việt
nam hiện nay
4.KÕt cÊu cña ®Ò tµi §Ò tµi ®−îc kÕt cÊu gåm 3 phÇn: A.§Æt vÊn ®Ò B.Néi dung Ch−¬ng I : C¬ së lÝ luËn vÒ ®µo t¹o nghÒ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng Ch−¬ng II:Ph©n tÝch thùc tr¹ng ®µo t¹o nghÒ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ë VN Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ g¾n víi chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ®Õn n¨m 2010 C.KÕt luËn TµI liÖu tham kh¶o MÆc dï ®· cã cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn nh−ng kh«ng tr¸nh khái sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn rÊt mong ®−îc sù xem xÐt vµ bæ sung cña thÇy gi¸o ®Ó ®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS.TS Mai Quèc Ch¸nh ®· gióp ®ì em tËn t×nh trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy . Hµ Néi ngµy 30/12/2003 Sinh viªn :§ç Thanh B×nh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Cơ sở lý luận Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động. Chương 2. phân tích thực trạng Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động. chương 3. Một
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement