Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ve_dai
#752835 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thực trạng và giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả tại Hà Tĩnh
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
SV: Phan Anh §øc


Líp: Kinh tÕ ®Çu t− 43B2
Ch−¬ng 1
KH¸I QU¸T CHUNG vÒ §ÇU T¦ Vµ NGUåN VèN §ÇU T¦
1.1. Mét sè lý luËn chung vÒ ®Çu t− vµ ®Çu t− ph¸t triÓn:
1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i ®Çu t−:

§Çu t− lµ "sù bá ra, sù hy sinh" c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i nh»m ®¹t ®−îc
nh÷ng kÕt qu¶ cã lîi h¬n cho ng−êi ®Çu t− trong t−¬ng lai. Hay nãi c¸ch kh¸c,
®Çu t− lµ sù hy sinh nh÷ng lîi Ých hiÖn t¹i ®Ó nh»m thu vÒ lîi Ých lín h¬n trong
t−¬ng lai.
Nguån lùc ë hiÖn t¹i cã thÓ lµ tiÒn, lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn,lµ søc lao
®éng vµ trÝ tuÖ. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc cã thÓ lµ tµi s¶n tµi chÝnh, tµi s¶n vËt
chÊt, tµi s¶n trÝ tuÖ vµ nguån nh©n lùc cã ®ñ ®IÒu kiÖn ®Ó lµm viÖc víi n¨ng
suÊt cao h¬n trong nÒn s¶n xuÊt x· héi.
Trong c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc trªn ®©y,nh÷ng kÕt qu¶ lµ tµI s¶n vËt
chÊt, tµi s¶n trÝ tuÖ lµ nguån nh©n lùc t¨ng thªm cã vai trß quan träng trong
mäi lóc mäi n¬i, kh«ng chØ ®èi víi ng−êi bá vèn mµ cßn ®èi víi c¶ nÒn kinh
tÕ.
Chóng ta cã thÓ chia ®Çu t− thµnh 3 lo¹i chñ yÕu sau:
- §Çu t− tµi chÝnh
: Lµ lo¹i ®Çu t− trong ®ã ng−êi cã tiÒn bá tiÒn ra cho
vay hoÆc mua chøng chØ cã gi¸ ®Ó h−ëng l·i suÊt ®Þnh tr−íc hoÆc l·i suÊt phô
thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¸t hµnh.
- §Çu t− th−¬ng m¹i: Lµ lo¹i ®Çu t− mµ ng−êi cã tiÒn bá tiÒn ra mua
hµng ho¸ vµ sau ®ã b¸n víi gi¸ cao h¬n nh»m thu lîi nhuËn do chªnh lÖch gi¸
khi mua vµ khi b¸n. Hai lo¹i ®Çu t− nµy kh«ng t¹o ra tµi s¶n míi cho nÒn kinh
tÕ, mµ chØ lµm t¨ng tµi s¶n tµi chÝnh cña ng−êi ®Çu t−. Tuy nhiªn, chóng ®Òu
cã t¸c dông thóc ®Èy ®Çu t− ph¸t triÓn.

- §Çu t− ph¸t triÓn: Lµ ho¹t ®éng ®Çu t− mµ trong ®ã ng−êi cã tiÒn bá
tiÒn ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ra tµi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ,
lµm t¨ng tiÒm lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c, lµ ®iÒu
kiÖn chñ yÕu ®Ó t¹o viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cña mäi ng−êi d©n trong x·
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đầu tư phát triển là 1 hoạt động kinh tế có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. nó là động lực của tăng trưởng kinh tế, phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement