Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangyen_cute90
#752833 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM Việt Nam
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn

2
Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

I. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña TTKDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng
1. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña TTKDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng−êi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn s¶n xuÊt. Cïng víi thêi gian, con ng−ßi ®· t×m ra mét lo¹i s¶n phÈm ®Ó
lµm vËt trung gian ®o l−êng gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm kh¸c vµ nã gäi lµ tiÒn tÖ.
TiÒn tÖ ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ ë mçi giai ®o¹n nã ®Òu
cã nh÷ng −u, nh−îc ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc. Cã thÓ nãi, tiÒn giÊy ®· thÓ hiÖn
®−îc nh÷ng −u ®iÓm cña nã trong l−u th«ng, nhÊt lµ trong thanh to¸n. Tuy
nhiªn, nã còng chØ phï hîp víi nÒn kinh tÕ víi quy m« s¶n xuÊt nhØ, s¶n xu¸t
ch−a ph¸t triÓn. V× vËy khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao,
viÖc trao ®æi hµng ho¸ phong phó, ®a d¹ng víi khèi l−îng lín, diÔn ra mét
c¸ch th−êng xuyªn, liªn tôc vµ trªn ph¹m vi réng, dung l−îng vµ c¬ cÊu cña
thÞ tr−êng ®−îc më réng, mäi quan hÖ kinh tÕ trong x· héi ®Òu ®−¬c tiÒn tÖ
ho¸ th× viÖcthanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· béc lé nh÷ng h¹n chÕ nh−: thanh to¸n
vµ vËn chuyÓn mÊt nhiÒu thêi gian, kh«ng an toµn, b¶o qu¶n phøc t¹p…ChÝnh
v× vËy, c¸c h×nh thøc thanh to¸n lu«n ®−îc ®æi míi, hiÖn ®¹i phï hîp víi sù
ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt, l−− thong hµng ho¸.
Trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu cña tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr−êng
th× h×nh thøc TTKDTM ra ®êi cïng víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng NH lµ mét
tÊt yÕu kh¸ch quan cña mét x· héi ph¸t triÓn. Víi h×nh thøc thanh to¸n nµy
kh«ng nh÷ng ®· kh¾c phôc ®−îc nh÷ng h¹n chÕ cña thanh to¸n tiÒn mÆt mµ nã
cßn cã nh÷ng −u ®iÓm kh¸c nh−: nhanh chãng, thuËn tiÖn, an toµn vµ tiÕt
kiÖm…Trong nÒn KTTT, TTKDTM ®· nhanh chãng trë thµnh mét phÇn khæng
thÓ thiÕu vµ lµ s¶n phÈm dÞch vô quan träng cña NHTM ®Ó cung cÊp cho
kh¸ch hµng lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ. T¹o ®iÒu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực trạng thanh toán trong nền kinh tế của nước ta vẫn là sử dụng quá nhiều tiền mặt TTKDTM chưa phát triển kịp thời với nhịp phát triển chung của các nước trê
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement