Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoc_catinh86
#752832 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m«

SV:
chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02

2

Ch−¬ng I
lý luËn chung vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc thùc hiÖn
môc tiªu æn ®Þnh kinh tÕ.
I. æn ®Þnh kinh tÕ- mét môc tiªu kinh tÕ vÜ m« quan träng.
Ta biÕt r»ng nh−îc ®iÓm lín nhÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ tù
®éng t¹o ra c¸c chu k× kinh doanh, s¶n l−îng thùc tÕ dao ®éng lªn xuèng xung quanh trôc s¶n l−îng tiÒn n¨ng, nÒn kinh tÕ lu«n cã xu h−íng kh«ng æn ®Þnh.
Thµnh tùu kinh tÕ vÜ m« cña mét quèc gia th−êng ®−îc ®¸nh gi¸
theo ba dÊu hiÖu chñ yÕu: æn ®inh, t¨ng tr−ëng vµ c«ng b»ng x· héi. Trong ®ã æn ®Þnh kinh tÕ lµ mét môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña mét
nÒn kinh tÕ. æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lµ kiÓm so¸t ®−îc gi¸ c¶, tû gi¸, l·i suÊt … B»ng viÖc duy tr× vµ c¶i thiÖn c¸c c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr−êng, ®Æc biÖt lµ c©n ®èi tiÒn- hµng, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, c©n ®èi gi÷a thu- chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc, c©n ®èi vèn ®Çu t−, c©n ®èi cung cÇu mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu nhÊt ®Ó tõ ®ã lµm gi¶m bít nh÷ng dao ®éng cña chu k× kinh doanh, gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch: Tr¸nh l¹m ph¸t cao vµ thÊt nghiÖp nhiÒu.

æn ®Þnh kinh tÕ-mét môc tiªu kinh tÕ vÜ m« quan träng v×:

Thø nhÊt: æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lµ mét ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña sù
ph¸t triÓn x· héi, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Thø hai: æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lµ mét chøc n¨ng quan träng cña
nhµ n−íc trong vai trß qu¶n lý nªn kinh tÕ thÞ tr−êng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng Nhµ n−íc sÏ trùc tiÕp can thiÖp vµo
viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, mµ lµm tèt chøc n¨ng ®Þnh h−íng cho sù ph¸t triÓn x· héi (Bao gåm c¶ chiÕn l−îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch) ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thÓ chÕ, æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, qu¶n lý tèt kinh tÕ nhµ n−íc, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement