Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chik_chik312
#752820 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Yêu cầu thông tin kế toán quản trị trong quyết định ngắn hạn
KILOBOOKS.COM

2
B- Néi dung.

I. Th«ng tin cña kÕ to¸n qu¶n trÞ (KTQT)
1. Th«ng tin.
1.1. C¸c ®Þnh nghÜa.
Th«ng tin lµ mét kh¸i niÖm ®−îc sö dông trong nhiÒu lÜnh vùc, tuú thuéc vµo
gãc ®é nghiªn cøu mµ cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa, c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ th«ng
tin.
- §øng trªn gãc ®é lµ mét nhµ QT th× th«ng tin cã thÓ ®−îc hiÓu lµ nh÷ng tin
tøc míi ®−îc thu nhËn, ®−îc hiÓu vµ ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã Ých trong viÖc ra quyÕt ®Þnh
vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- §øng trªn gãc ®é lµ ng−êi kÕ to¸n th× th«ng tin lµ nh÷ng d÷ liÖu ®· qua qu¸
tr×nh xö lý thµnh d¹ng dÔ hiÓu, dÔ sö dông cã nghÜa vµ cã gi¸ trÞ trong viÖc ra quyÕt
®Þnh ®èi víi ng−êi nhËn tin.
- Gi¸ trÞ cña th«ng tin th−êng ®−îc bµn ®Õn trong bèi c¶nh cña QuyÕt ®Þnh vÒ
lý thuyÕt gi¸ trÞ cña th«ng tin lµ gi¸ trÞ cña mèi lîi thu ®−îc nhê sù thay ®æi hµnh vi
Q§ g©y ra bëi th«ng tin sau khi trõ ®i chi phÝ ®Ó cã ®−îc th«ng tin ®ã.
1.2. Vai trß cña th«ng tin.
- Cã thÓ nãi r»ng th«ng tin lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó thèng nhÊt mäi ho¹t ®éng cña tæ
chøc. Nã ®−îc coi lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp,
lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó liªn hÖ víi nhau cña tæ chøc nh»m ®¹t môc tiªu chung cña doanh
nghiÖp.
- Th«ng tin lµ c¬ së ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ, ®Æc biÖt lµ nã rÊt cÇn trong
viÖc x©y dùng vµ phæ biÕn môc tiªu ho¹t ®éng cña tæ chøc, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh,
tæ chøc vµ qu¶n trÞ nh©n sù, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch.
- Th«ng tin t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ tèt vµ g¾n ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp víi m«i tr−êng bªn ngoµi doanh nghiÖp. ChÝnh qua viÖc trao ®æi th«ng
tin mµ doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nhµ QT míi hiÓu râ nhu cÇu cña kh¸ch hµng, kh¶
n¨ng cña ng−êi cung cÊp vµ c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong tæ chøc. ChÝnh th«ng qua
th«ng tin mµ bÊt cø mét tæ chøc nµo còng trë thµnh mét hÖ thèng më t¸c ®éng t−¬ng
hç víi m«i tr−êng cña nã. ChÝnh v× thÕ th«ng tin ®ãng mét vai trß quan träng trong
qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để đưa ra các quyết dịnh đặc biệt là quyết định ngắn hạn thì nhà quản trị phải có thông tin, trong khi đó thông tin trong và ngoài DN rất đa dạng và phong phú,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement