Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nct.12a1
#752815 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các DN ở VN hiện nay
KILOBOOKS.COM

2
PhÇn néi dung

PhÇn 1. Lý luËn vÒ tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp
I.Kh¸i niÖm,®Æc ®iÓm vµ vai trß cña TSC§ trong ho¹t ®éng kinh doanh
TSC§ lµ nh÷ng t− liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi. Do ®ã
®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng TSC§ hiÖn cã.Tuy nhiªn viÖc ph©n biÖt TSC§ víi mét sè c«ng cô vµ dông cô cã gi¸ trÞ lín lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Theo QuyÕt ®Þnh sè 166/BTC/2000, th× tiªu chuÈn ®Ó nhËn biÕt TSC§ lµ:
*Thêi gian sö dông hoÆc thêi gian h÷u Ých lµ tõ 1 n¨m trë lªn *Gi¸ trÞ cña TSC§ kh«ng nhá h¬n 5.000.000 ® Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸
trÞ cña nã ®−îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh. Kh¸c víi ®èi t−îng lao ®éng, TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h− háng.
II.Ph©n lo¹i TSC§
Do TSC§ trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i víi nhiÒu h×nh th¸i biÓu hiÖn kh¸c
nhau nh− , tÝnh chÊt ®Çu t−, c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§, cÇn s¾p xÕp TSC§ vµo tõng nhãm theo nh÷ng ®Æc tr−ng nhÊt ®Þnh nh− ph©n theo quyÒn së h÷u, ph©n theo nguån h×nh thµnh, ph©n theo h×nh th¸i biÓu hiÖn, ph©n theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t− ... Mçi mét c¸ch ph©n lo¹i cã t¸c dông kh¸c nhau ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý. Ch¼ng h¹n, theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t−, toµn bé TSC§ trong s¶n xuÊt ®−îc chia thµnh :
-TSC§ h÷u h×nh: Lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m
gi÷ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam(chuÈn mùc 03), c¸c tµi s¶n ®−îc ghi nhËn lµ TSC§ h÷u h×nh ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi tÊt c¶ 4 tiªu chuÈn sau:
* Ch¾c ch¾n thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã * Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy * Thêi gian sö dông −íc tÝnh trªn 1 n¨m * Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1. cơ sở lý luận về TSCĐ. Phần 2. Khấu hao TSCĐ trong các DN. Phần 3. Những bất cập và phương hướng hoàn thiện cách tính khấu hao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement