Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meocon80cc
#752812 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại NHTM
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn

Ch−¬ng 1
Giíi thiÖu tæng quan vÒ thÎ tÝn dông (TTD).

Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ng−êi cã tÝnh chÊt ®ét ph¸, ®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét b−íc dµi lµ sù ph¸t minh ra tiÒn tÖ. Tõ khi ra ®êi, c«ng cô tiÒn tÖ kh«ng ngõng ®−îc hoµn thiÖn nh»m hai môc tiªu chÝnh lµ sù tiÖn lîi vµ an toµn. B»ng kÜ thuËt vµ ph¸t triÓn nh− vò b·o cña c«ng nghÖ th«ng tin, thÎ tÝn dông chÝnh lµ s¶n phÈm cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt. ThÎ tÝn dông kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®−îc hai môc tiªu trªn mµ cßn thÓ hiÖn ®−îc sù v¨n minh, hiÖn ®¹i cña xu h−íng héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ nh− hiÖn nay.
1. Giíi thiÖu vÒ thÎ tÝn dông. 1.1.Kh¸i niÖm thÎ tÝn dông.
ThÎ tÝn dông lµ lo¹i thÎ cho phÐp chñ thÎ ®−îc sö dông trong HMTD tuÇn hoµn ®−îc cÊp mµ chñ thÎ ph¶i thanh to¸n Ýt nhÊt møc tr¶ nî tèi thiÓu vµo ngµy ®Õn h¹n. §©y lµ lo¹i thanh to¸n hiÖn ®¹i do NHPH cho phÐp chñ thÎ thanh to¸n hµng ho¸ - dÞch vô b»ng thÎ víi h¹n møc chi tiªu nhÊt ®Þnh. H¹n møc chi tiªu nµy ®−îc NH quy ®Þnh cho tõng chñ thÎ dùa trªn kh¶ n¨ng tµi chÝnh, sè tiÒn ký quü hoÆc tµi s¶n thÕ chÊp lµm gi¸ trÞ ®¶m b¶o. Thùc chÊt ®©y lµ h×nh thøc TTKDTM cho phÐp chi tiªu tr−íc tr¶ tiªn sau víi thêi h¹n −u ®·i cuèi th¸ng kh«ng tÝnh l·i tõ 16 ®Õn 46 ngµy. Vµo cuèi mçi k× tÝn dông, chñ thÎ thanh to¸n víi NH toµn bé hoÆc mét phÇn sè tiÒn ®· chi tiªu theo sau khi h¹ch to¸n ( b¶ng kª chi tiÕt c¸c kho¶n chi tiªu cña chñ thÎ trong th¸ng). XÐt vÒ b¶n chÊt kinh tÕ, thÎ tÝn dông lµ sù cam kÕt thanh to¸n cña NHPH sÏ thanh to¸n cho nh÷ng kho¶n tiÒn mµ chñ thÎ ®· chi tiªu. Tøc lµ NHPH cam kÕt cho chñ thÎ vay tiÒn cña m×nh ®Ó mua hµng ho¸ - dÞch vô, rót tiÒn mÆt qua m¸y thanh to¸n tiÒn tù ®éng ATM ( Automated Teller Machine) trong sè tiÒn NH cho phÐp. Tuy nhiªn viÖc chi tiªu b»ng thÎ tÝn dông bÞ giíi h¹n bëi ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ vµ ®iÓm øng tiÒn mÆt. Do chñ thÎ sö dông thÎ ®Ó chi tiªu thay v× ph¶i mang theo mét l−îng tiÒn mÆt nhÊt ®Þnh nªn thÎ tÝn dông nh− mét ph−¬ng tiÖn thanh to¸n thay tiÒn mÆt nh−ng thÎ tÝn dông kh«ng ph¶i lµ tiÒn tÖ.Nã kh«ng mang ®Æc tÝnh, tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn tÖ.
1.2.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÎ tÝn dông.
NhiÒu ng−êi trong chóng ta h¼n còng ®· gÆp ph¶i nh÷ng t×nh huèng khã xö khi trong ng−êi kh«ng cã tiÒn mÆt. ChiÕc thÎ ®Çu tiªn ®¸nh dÊu cuéc c¸ch m¹ng vÒ thÎ tÝn dông ra ®êi tõ mét t×nh huèng t−¬ng tù. §ã lµ buæi tèi n¨m 1949, sau khi ¨n tèi ë mét nhµ hµng, «ng Frank MC Namara mét doanh nh©n ng−êi Mü bçng ph¸t hiÖn ra m×nh kh«ng mang theo tiÒn mÆt vµ «ng buéc ph¶i gäi ®iÖn vÒ nhµ ®Ó ng−êi nhµ mang ®Õn thanh to¸n. T×nh thÕ khã xö lÇn ®ã khiÕn «ng n¶y ra ý t−ëng vÒ mét h×nh thøc thanh to¸n gän nhÑ mµ kh«ng cÇn mang theo tiÒn mÆt bªn c¹nh vµ «ng ®· mµy mß s¸ng t¹o ra mét ph−¬ng tiÖn kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nh÷ng tr−êng hîp t−¬ng tù. ThÕ lµ lÇn ®Çu tiªn MC Namara ®· cho ra ®êi lo¹i thÎ mang tªn “Diners Club”. Víi lÖ phÝ h»ng n¨m lµ 5 USD,
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Giao dịch của người dân thông qua thẻ tín dụng ở các nước phát triển là rất lớn. giao dịch này đem lại rất nhiều lợi ích nhưng ở VN lại quá mới mẻ nhưng hướng p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement